Europos duomenų apsaugos valdyba

Europos duomenų apsaugos valdyba. Aštuntasis plenarinis posėdis

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Europos duomenų apsaugos valdyba. Aštuntasis plenarinis posėdis. E. privatumo direktyvos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento sąveika, pareiškimas dėl E. privatumo reglamento, Ispanijos ir Islandijos pateikti poveikio duomenų apsaugai vertinimo sąrašai, pareiškimas dėl rinkimų

Briuselis, kovo 13 d. Kovo 12–13 d. į aštuntąjį plenarinį Europos duomenų apsaugos valdybos posėdį susirinko EEE duomenų apsaugos institucijų atstovai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Jame aptarti įvairūs klausimai.

E. privatumo direktyvos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento sąveika
Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) priėmė nuomonę dėl E. privatumo direktyvos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento sąveikos. Nuomonėje siekiama atsakyti į klausimą, ar dėl to, kad asmens duomenų tvarkymas patenka tiek į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, tiek į E. privatumo direktyvos dalykinę taikymo sritį, ribojama duomenų apsaugos institucijų kompetencija, užduotys ir įgaliojimai pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Europos duomenų apsaugos valdyba mano, kad duomenų apsaugos institucijos kompetentingos užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento vykdymą. Vien tik dėl to, kad dalis duomenų tvarkymo patenka į E. privatumo direktyvos taikymo sritį, duomenų apsaugos institucijų kompetencija pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą nesumažėja.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimas gali būti tuo pat metu ir nacionalinių e. privatumo taisyklių pažeidimas. Priežiūros institucijos gali į tai atsižvelgti taikydamos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (pavyzdžiui, vertindamos atitiktį teisėtumo arba sąžiningumo principams).

Pareiškimas dėl būsimo E. privatumo reglamento
Europos duomenų apsaugos valdyba priėmė pareiškimą, kuriuo ES teisės aktų leidėjai raginami dėti daugiau pastangų, kad būtų priimtas E. privatumo reglamentas, kuris būtinas siekiant baigti rengti ES duomenų apsaugos ir elektroninių ryšių konfidencialumo sistemą.

Dėl būsimojo E. privatumo reglamento jokiu būdu neturėtų sumažėti apsaugos lygis, kurį suteikia dabartinė E. privatumo direktyva, ir jis turėtų papildyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą papildomomis tvirtomis garantijomis visų rūšių elektroniniams ryšiams.

PDAV sąrašai
EDAV priėmė dvi nuomones dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąrašų, kuriuos valdybai pateikė Ispanija ir Islandija. Šie sąrašai yra svarbi priemonė, kuria užtikrinama, kad visoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE) būtų nuosekliai taikomas BDAR. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas – tai procedūra, padedanti nustatyti ir sumažinti grėsmę duomenų apsaugai, kuri galėtų paveikti asmenų teises ir laisves. Paprastai duomenų valdytojas, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, turi įvertinti, ar reikia atlikti PDAV, todėl nacionalinės priežiūros institucijos sudaro ir paskelbia tų rūšių duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą. Šios dvi nuomonės, kaip ir per ankstesnius plenarinius posėdžius priimtos 28 nuomonės, padės visoje EEE nustatyti bendrus kriterijus, pagal kuriuos turi būti sudaromi PDAV sąrašai.

Pareiškimas dėl asmens duomenų naudojimo per politines kampanijas
Atsižvelgdama į būsimus Europos Parlamento rinkimus ir kitus 2019 m. Europos Sąjungoje ir ES nepriklausančiose šalyse vyksiančius rinkimus, Europos duomenų apsaugos valdyba priėmė pareiškimą dėl asmens duomenų apsaugos per rinkimų kampanijas. Dėl duomenų tvarkymo politiniais tikslais metodų gali kilti didelė grėsmė, susijusi ne tik su teise į privatumą ir duomenų apsaugą, bet ir su demokratinio proceso vientisumu. Savo pareiškime Europos duomenų apsaugos valdyba pabrėžia keletą svarbių klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti politinėms partijoms tvarkant asmens duomenis rinkimų metu.
 
Pastaba redaktoriams.
 
Pažymėtina, kad visus EDAV plenarinio posėdžio metu priimamus dokumentus privaloma patikrinti pagal teisinius, kalbinius ir formatavimo reikalavimus, ir, kai tai bus atlikta, jie bus paskelbti EDAV interneto svetainėje.