Euroopan tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojaneuvoston kahdeksas täysistunto: Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja yleisen tietosuoja-asetuksen yhteensovittaminen, lausunto sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta, Espanjan ja Islannin kansalliset vaikutustenarvioinnin

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Bryssel, 13. maaliskuuta – Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat 12.–13.3. kahdeksanteen täysistuntoonsa. Kokouksessa käsiteltiin useita aiheita.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja yleisen tietosuoja-asetuksen yhteensovittaminen
Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja yleisen tietosuoja-asetuksen yhteensovittamisesta. Lausunnossa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että henkilötietojen käsittelyssä tulee ottaa huomioon sekä yleinen tietosuoja-asetus sekä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ja pohdittiin sitä, rajoittaako tämä tietosuojaviranomaisten toimivaltaa, tehtäviä ja valtuuksia. Tietosuojaneuvoston näkemys on, että tietosuojaviranomaisilla on oltava yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen toimivalta. Se, että osaan henkilötiedoista sovelletaan myös sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä, ei vaikuta tämän toimivallan toteuttamiseen.

Yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten rikkominen voi samanaikaisesti johtaa kansallisten sähköisen viestinnän tietosuojasäännösten rikkomiseen. Tietosuojaviranomainen voi ottaa tämän huomioon soveltaessaan yleistä tietosuoja-asetusta, esimerkiksi arvioidessaan laillisuus- ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden noudattamista.

Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivistä
Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon valmisteilla olevasta sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta. Lausunnossa kehotetaan EU:n lainsäätäjiä tehostamaan toimia sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin hyväksymiseksi. Neuvoston mukaan tämä on olennaisen tärkeää tietosuojan ja sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ei missään olosuhteissa saa heikentää nykyisen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tarjoamaa suojaa. Sen tulisi täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tarjoamalla vahvaa lisäturvaa kaikentyyppisen sähköisen viestinnän tietosuojalle.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnot Espanjan ja Islannin viranomaisten toimittamista vaikutustenarvioinnin kansallisista luetteloista. Näiden luetteloiden avulla pyritään yleisen tietosuoja-asetuksen yhdenmukaiseen soveltamiseen koko Euroopan talousalueella. Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on prosessi, jonka avulla voidaan tunnistaa ja vähentää tietosuojaan liittyviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa yksilöiden oikeuksiin ja vapauksiin. Rekisterinpitäjän on yleensä arvioitava ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista, edellyttääkö se vaikutustenarvioinnin tekemistä. Tämän lisäksi kansallisten valvontaviranomaisten on laadittava ja julkaistava luettelo käsittelytoimista, joihin vaikutustenarviointia sovelletaan aina. Espanjalle ja Islannille annetut lausunnot ovat jatkoa edellisissä täysistunnoissa hyväksytyille, kansallisia vaikutustenarvioinnin luetteloita koskeville 28 lausunnolle.

Lausunto henkilötietojen käytöstä poliittisissa kampanjoissa
Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt lausunnon, joka koskee henkilötietojen käyttöä vaalikampanjoissa. Lausunnossa otetaan huomioon erityisesti toukokuussa järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit sekä muut EU-alueella ja sen ulkopuolella vuoden 2019 aikana järjestettävät vaalit. Henkilötietojen käsittely poliittisissa tarkoituksissa voi aiheuttaa vakavia riskejä rekisteröityjen oikeudelle yksityisyyteen ja tietosuojaan mutta myös vaalijärjestelmän demokraattisuudelle. Lausunnossaan Euroopan tietosuojaneuvosto korostaa useita keskeisiä seikkoja, jotka poliittisten puolueiden on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyssä vaalityön aikana.

Huomautus toimittajille:

Kaikki Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnon aikana hyväksytyt asiakirjat käyvät vielä läpi oikeudellisen, muodollisen ja kielellisen tarkistuksen ja julkaistaan näiden tarkistusten jälkeen Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla.