Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — осмо пленарно заседание

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Европейски комитет по защита на данните — осмо пленарно заседание: взаимодействие между Директивата за неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения и ОРЗД, изявление във връзка с Регламента за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения, списъци на случаите, в които се изисква ОВЗД (Испания и Исландия), изявление във връзка с изборите

Брюксел, 13 март — На 12 и 13 март, органите за защита на данните на държавите от ЕИП и Европейският надзорен орган по защита на данните, участващи в Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведоха осмото си пленарно заседание. По време на пленарното заседание бяха обсъдени множество различни въпроси.

Взаимодействие между Директивата за неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения и ОРЗД

ЕКЗД прие становище относно взаимодействието между Директивата за неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). В становището се дава отговор на въпроса дали фактът, че обработването на лични данни попада в материалното приложно поле и на ОРЗД, и на Директивата за неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения, ограничава компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните, регламентирани в ОРЗД. ЕКЗД е на мнение, че органите за защита на данните са компетентни да прилагат ОРЗД. Самият факт, че част от обработването попада в приложното поле на Директивата за неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения, не ограничава компетентността на органите за защита на данните.

Нарушаване на ОРЗД може да представлява едновременно и нарушаване на националните правила за неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения. Надзорните органи могат да вземат това под внимание, когато прилагат ОРЗД (т.е. когато правят оценка на спазването на принципите за законосъобразност или добросъвестност).  

Изявление във връзка с бъдещия Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения
ЕКЗД прие изявление, в което призова законодателите на ЕС да положат по-големи усилия за приемането на Регламента за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения, който е от основно значение за завършването на правната рамка на Съюза  в сферата на  защитата на данните и поверителността на електронните съобщения.

Бъдещият Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения не трябва, при никакви обстоятелства,  да занижава нивото на защита, предлагано от Директивата за неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения, и той трябва да допълва ОРЗД, като предоставя надеждни гаранции за всички видове електронни съобщения.

Списъци на случаите, в които се изисква ОВЗД 

ЕКЗД прие две становища по  списъците на случаите, в които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД), изпратени от Испания и Исландия. Тези списъци представляват важен инструмент за съгласуваното прилагане на ОРЗД в цялото ЕИП. ОВЗД представлява процес за подпомагане на установяването и смекчаването на рисковете за защитата на данните, които биха могли да засегнат правата и свободите на физическите лица. Въпреки че,  администраторът на лични данни по принцип трябва да прецени дали се изисква ОВЗД, преди да започне дейността по обработване, националните надзорни органи съставят и изготвят списък на видовете операции по обработване, подлежащи на оценка на въздействието върху защитата на данните. Тези две становища бяха приети след 28-те становища, приети на предходни пленарни заседания, и ще допринесат допълнително за установяването на общи критерии за списъците на случаите, в които се изисква ОВЗД, в цялото ЕИП.

Изявление във връзка с използването на лични данни в хода на политически кампании

С оглед на предстоящите европейски избори и на други избори, които ще се проведат в държавите от ЕС и извън тях през 2019 г., ЕКЗД прие изявление във връзка с използването на лични данни в хода на изборни кампании. Техниките за обработване на данни за политически цели могат да представляват сериозен риск не само за правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, но и за целостта на демократичния процес. В изявлението си ЕКЗД изтъква няколко основни аспекта, които трябва да бъдат взети под внимание, когато политическите партии обработват лични данни в хода на предизборни дейности.

Бележка към редакторите:

Моля, отбележете, че всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.