Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – ôsme plenárne zasadnutie

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Európsky výbor pre ochranu údajov – ôsme plenárne zasadnutie: vzájomné pôsobenie medzi smernicou o ePrivacy a všeobecným nariadením o ochrane údajov, vyhlásenie k nariadeniu o ePrivacy, zoznamy podliehajúce požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov v Španielsku a na Islande, vyhlásenie k voľbám

Brusel, 13. marca – Orgány pre ochranu osobných údajov EHP a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorí sa schádzajú v Európskom výbore pre ochranu údajov, sa 12. a 13. marca stretli na svojom ôsmom plenárnom zasadnutí. Počas zasadnutia sa diskutovalo o širokom spektre tém.
 
Vzájomné pôsobenie medzi smernicou o ePrivacy a všeobecným nariadením o ochrane údajov

EDPB prijal stanovisko k vzájomnému pôsobeniu medzi smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách (ePrivacy) a všeobecným nariadením o ochrane údajov. Cieľom tohto stanoviska je poskytnúť odpoveď na otázku, či to, že spracúvaním osobných údajov sa aktivuje vecná pôsobnosť oboch právnych aktov – všeobecného nariadenia o ochrane údajov i smernice o ePrivacy –, obmedzuje kompetencie, úlohy a právomoci orgánov pre ochranu osobných údajov v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov. EDPB zastáva názor, že orgány pre ochranu osobných údajov majú právomoc presadzovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Samotná skutočnosť, že určitá podmnožina spracúvania údajov patrí do rozsahu pôsobnosti smernice o ePrivacy, neobmedzuje právomoc orgánov pre ochranu osobných údajov v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Porušenie ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže zároveň predstavovať porušenie vnútroštátnych pravidiel vyplývajúcich zo smernice o ePrivacy. Orgány dohľadu to môžu pri uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov brať do úvahy (napr. pri posudzovaní súladu so zásadou zákonnosti alebo spravodlivosti).

Vyhlásenie k budúcemu nariadeniu o ePrivacy

EDPB prijal vyhlásenie, v ktorom zákonodarcov EÚ vyzval, aby zintenzívnili úsilie smerujúce k prijatiu nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách (ePrivacy), ktoré je nevyhnutné na skompletizovanie rámca EÚ pre ochranu údajov a dôvernosť elektronických komunikácií.

Budúcim nariadením o ePrivacy by sa za žiadnych okolností nemala znižovať úroveň ochrany, ktorú poskytuje súčasná smernica o ePrivacy. Toto budúce nariadenie by malo byť doplnkom

k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov tak, že sa v ňom stanovia ďalšie silné záruky pre všetky druhy elektronickej komunikácie.

Zoznamy podliehajúce požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov

EDPB prijal dve stanoviská k zoznamom podliehajúcim požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov, ktoré mu predložili Španielsko a Island. Tieto zoznamy zásadne prispievajú ku konzistentnému uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov v celom EHP. Posudzovanie vplyvu na ochranu údajov je proces, ktorý umožňuje odhaliť a zmierniť riziká týkajúce sa ochrany údajov, ktoré by mohli mať vplyv na práva a slobody jednotlivcov. Zatiaľ čo prevádzkovateľ musí vo všeobecnosti ešte pred začatím spracúvania údajov posúdiť, či je posúdenie vplyvu na ochranu údajov nutné, vnútroštátne dozorné orgány stanovia druhy operácií spracúvania údajov, pri ktorých sa posúdenie vplyvu na ochranu údajov požaduje, a vypracujú zoznam takýchto operácií. Tieto dve stanoviská nadväzujú na 28 stanovísk, ktoré boli prijaté počas predchádzajúcich plenárnych zasadnutí, a ešte výraznejšie prispejú k vytvoreniu spoločných kritérií pre zoznamy podliehajúce požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov v celom EHP.

Vyhlásenie k používaniu osobných údajov počas politických kampaní

Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu a ďalšie voľby, ktoré v roku 2019 prebiehajú v celej EÚ a za jej hranicami, prijal EDPB vyhlásenie k používaniu osobných údajov počas predvolebných kampaní. Techniky spracúvania údajov na politické účely môžu so sebou prinášať závažné riziká, a to nie len v súvislosti s právami na súkromie a ochranu údajov, ale aj v súvislosti s integritou demokratických procesov. EDPB vo svojom vyhlásení zdôrazňuje niekoľko kľúčových bodov, ktoré politické strany musia brať do úvahy pri spracúvaní údajov počas (pred)volebných činností.

Poznámka pre redaktorov:

Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnými právnymi, jazykovými a formátovacími kontrolami a na webových stránkach EDPB sa sprístupnia až po dokončení týchto kontrol.