Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu — kaheksas täiskogu istungjärk

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Euroopa Andmekaitsenõukogus kokku tulnud EMP andmekaitseasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor kohtusid oma kaheksandal täiskogu istungjärgul Brüsselis 12. märtsil ja 13. märtsil. Täiskogu istungil arutati laia teemaderingi.

E-privaatsuse direktiivi ja isikuandmete kaitse üldmääruse vastastikune mõju
Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu arvamuse eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi ja isikuandmete kaitse üldmääruse vastastikuse mõju kohta. Arvamuse eesmärk on anda vastus küsimusele, kas asjaolu, et isikuandmete töötlemisega kaasneb nii isikuandmete kaitse üldmääruse kui ka e-privaatsuse direktiivi sisuline kohaldamisala, piirab isikuandmete kaitse üldmääruse kohaseid andmekaitseasutuste pädevusi, ülesandeid ja volitusi. Euroopa Andmekaitsenõukogu märgib, et andmekaitseasutused on pädevad jõustama isikuandmete kaitse üldmäärust. Ainuüksi asjaolu, et osa töötlemisest kuulub e-privaatsuse direktiivi kohaldamisalasse, ei piira isikuandmete kaitse üldmääruse kohaste andmekaitseasutuste pädevust.

Isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumine võib samal ajal kujutada endast riiklike e-privaatsuse normide rikkumist. Järelevalveasutused võivad seda isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisel arvesse võtta (nt vastavuse hindamisel seaduslikkuse või aususe põhimõtetele).

Avaldus tulevase e-privaatsuse määruse kohta
Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu avalduse, milles kutsuti ELi seadusandjaid üles suurendama jõupingutusi eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse vastuvõtmiseks, mis on hädavajalik, et viia lõpule ELi andmekaitse ja elektroonilise side konfidentsiaalsuse raamistik.

Tulevases e-privaatsuse määruses ei tohiks mingil juhul alandada kehtiva e-privaatsuse direktiiviga pakutavat kaitsetaset ja see peaks täiendama isikuandmete kaitse üldmäärust, pakkudes täiendavaid kindlaid tagatisi igat liiki elektroonilise side jaoks.

Andmekaitsealaste mõjuhinnangute nimekirjad
Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu kaks arvamust Hispaania ja Islandi poolt nõukogule esitatud andmekaitsealaste mõjuhinnangute nimekirjade kohta. Need nimekirjad on oluline vahend isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidevaks kohaldamiseks kogu EMPs. Andmekaitsealane mõjuhinnang on protsess, mille eesmärk on aidata kindlaks teha ja leevendada andmekaitsega seotud riske, mis võivad mõjutada üksikisikute õigusi ja vabadusi. Kuigi üldiselt peab vastutav töötleja enne töötlemistoimingute alustamist hindama, kas andmekaitsealane mõjuhinnang on nõutav, koostavad riiklikud järelevalveasutused loetelu töötlemistoimingutest, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitsele avaldatava mõju hindamise nõuet. Need kaks arvamust on kooskõlas eelmiste täiskogu istungite ajal vastu võetud 28 arvamusega ning aitavad veelgi kaasa ühiste kriteeriumide kehtestamisele andmekaitsealase mõjuhinnangu jaoks kogu EMPs.

Avaldus isikuandmete kasutamise kohta poliitiliste kampaaniate käigus
Euroopa Andmekaitsenõukogu on seoses 2019. aastal toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste ja muude EL riikides toimuvate eelseisvate valimistega võtnud vastu avalduse isikuandmete kasutamise kohta valimiskampaaniates. Poliitilistel eesmärkidel kasutatavad andmetöötlusmeetodid võivad kujutada endast tõsist ohtu, mitte ainult seoses õigusega eraelu puutumatusele ja andmekaitsele, vaid ka demokraatliku protsessi terviklikkusele. Euroopa Andmekaitsenõukogu rõhutab oma avalduses mitmeid olulisi punkte, mida valimiste käigus isikuandmeid töödeldes tuleb arvesse võtta.

Märkus toimetajatele:

Juhime tähelepanu sellele, et kõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid läbivad vajaliku õigusliku, keelelise ja vorminduse kontrolli ning need tehakse Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil kättesaadavaks, kui need on lõpule viidud.