Evropski odbor za varstvo podatkov

Plenarna seja Evropskega odbora za varstvo podatkov: medsebojna povezava med Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo o varstvu podatkov, izjava o Uredbi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ocena učinka v zvezi z var

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Bruselj, 13. marca – Organi za varstvo podatkov iz EGP in evropski nadzornik za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov, so se 12. in 13. marca sestali na osmem plenarnem zasedanju, med katerim je potekala razprava o številnih temah.

Medsebojni vpliv Direktive o e-zasebnosti in Splošne uredbe o varstvu podatkov
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel mnenje o medsebojnem vplivu Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju Direktiva o e-zasebnosti) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba). Namen mnenja je odgovoriti na vprašanje, ali dejstvo, da obdelava osebnih podatkov  sproži materialno veljavo Splošne uredbe in Direktive o e-zasebnosti, omejuje pristojnosti, naloge in pooblastila nadzornih organov za varstvo podatkov na podlagi Splošne uredbe. Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da so nadzorni organi za varstvo podatkov pristojni za izvrševanje Splošne uredbe. Zgolj dejstvo, da del obdelave spada na področje uporabe Direktive o e-zasebnosti, ne omejuje pristojnosti nadzornih organov za varstvo podatkov na podlagi Splošne uredbe.

Kršitev Splošne uredbe lahko hkrati pomeni kršitev nacionalnih predpisov o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. Nacionalni nadzorni organi za varstvo podatkov lahko to upoštevajo pri uporabi Splošne uredbe (npr. pri ocenjevanju skladnosti z načeli zakonitosti ali poštenosti).

Izjava o prihodnji Uredbi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel izjavo, v kateri je pozval zakonodajalce EU, naj okrepijo prizadevanja za sprejetje Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki je bistvena za dokončanje skupnega okvira EU za varstvo podatkov in zaupnost elektronskih komunikacij.

Prihodnja Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah ne bi smela v nobenem primeru znižati ravni varstva, ki jo zagotavlja veljavna Direktiva o e-zasebnosti in bi morala Splošno uredbo  dopolnjevati z zagotavljanjem dodatnih strogih jamstev za vse vrste elektronskih komunikacij.

Seznam ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel dve mnenji o seznamih ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov, ki sta jih Komisiji predložili Španija in Islandija. Ti seznami so pomembno orodje za dosledno uporabo Splošne uredbe v EGP. Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov je proces, ki pomaga opredeliti in zmanjšati tveganja za varstvo podatkov, ki bi lahko vplivala na pravice in svoboščine posameznikov. Medtem ko mora upravljavec podatkov na splošno oceniti, ali je potrebna ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov pred začetkom obdelave, nacionalni nadzorni organi določijo in pripravijo seznam postopkov obdelave, za katere velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov. Ti dve mnenji sledita 28 mnenjem, sprejetim na preteklih plenarnih zasedanjih, in bosta dodatno prispevali k določitvi skupnih meril za sezname ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov v EGP.

Izjava o uporabi osebnih podatkov v političnih kampanjah
Evropski odbor za varstvo podatkov je glede na prihajajoče evropske volitve in druge volitve v EU in zunaj nje v letu 2019 sprejel izjavo o uporabi osebnih podatkov v volilnih kampanjah. Tehnike obdelave podatkov za politične namene lahko pomenijo resno tveganje, ne le v zvezi s pravicami do zasebnosti in varstva podatkov, temveč tudi z integriteto demokratičnega procesa. Evropski odbor za varstvo podatkov v svoji izjavi izpostavlja več ključnih točk, ki jih je treba upoštevati, ko politične stranke obdelujejo osebne podatke v okviru volilnih dejavnosti.