ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Συστάσεις

Filters

Συστάσεις 02/2020 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Βασικές Εγγυήσεις για τα μέτρα παρακολούθησης

10 November 2020
Συστάσεις 02/2020  183.74 KB
Θεματικές ενότητες:

Σύσταση 01/2019 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων [άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονι

12 July 2019
Σύσταση 01/2019 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων [άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725]  253.31 KB