Γνώμη 24/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Εποπτικής Αρχής της Νορβηγίας για τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες για υπευθύνους επεξεργασίας του ομίλου Jotun