Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov sprejela skupni mnenji o novih sklopih standardnih pogodbenih določil

15 January 2021 EDPB

Bruselj, 15. januarja - Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov sta sprejela skupni mnenji o dveh sklopih pogodbenih določil. Eno mnenje o standardnih pogodbenih določilih za pogodbe med upravljavci in obdelovalci ter mnenje o standardnih pogodbenih določilih za prenos osebnih podatkov v tretje države.

Standardna pogodbena določila za upravljavce in obdelovalce bodo imela učinek po vsej EU, njihov cilj pa bo zagotoviti popolno uskladitev in pravno varnost v EU v zvezi s pogodbami med upravljavci in njihovimi obdelovalci.

Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov Andrea Jelinek je izjavila: „Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov pozdravljata standardna pogodbena določila upravljavec-obdelovalec kot enotno, močno in vseevropsko orodje odgovornosti, ki bo olajšalo skladnost z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in Uredbe (EU) 2018/1725. Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov med drugim zahtevata, da se pogodbenima strankama zagotovi zadostna jasnost glede okoliščin, v katerih se lahko zaneseta na ta standardna pogodbena določila, in poudarjata, da situacije, ki vključujejo prenose zunaj EU, ne bi smele biti izključene.“

Za večjo jasnost besedila in zagotovitev njegove praktične uporabnosti pri vsakodnevnem delovanju upravljavcev in obdelovalcev je bilo zahtevanih več sprememb. Te vključujejo medsebojno delovanje obeh dokumentov, t. i. „klavzule o pristopu“, ki omogoča dodatnim subjektom, da pristopijo k standardnim pogodbenim določilom in druge vidike v zvezi z obveznostmi obdelovalcev. Poleg tega Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov predlagata, naj priloge k standardnim pogodbenim določilom v največji možni meri pojasnijo vloge in odgovornosti vsake pogodbene stranke v zvezi z vsako dejavnostjo obdelave - vsaka dvoumnost bi upravljavcem ali obdelovalcem otežila izpolnjevanje njihovih obveznosti v skladu z načelom odgovornosti.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov Wojciech Wiewiórowski je dejal: „Prepričani smo, da lahko ta standardna pogodbena določila upravljavcem in obdelovalcem olajšajo izpolnjevanje njihovih obveznosti, tako v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov kot pravnim okvirom za institucije in organe EU. Poleg tega upamo, da bodo ta standardna pogodbena določila zagotovila nadaljnjo usklajenost in pravno varnost za posameznike in njihove osebne podatke. V tem okviru si prizadevamo, da bi bili ti dokumenti čim bolj uporabni za prihodnost.“

Osnutki standardnih pogodbenih določil za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu s členom 46(2)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov bodo nadomestili obstoječa standardna pogodbena določila za mednarodne prenose, ki so bili sprejeti na podlagi Direktive 95/46 in jih je bilo treba posodobiti, da se uskladijo z zahtevami iz Splošne uredbe o varstvu podatkov ter upoštevajo sodbo Sodišča EU v zadevi Schrems II, in bolje odražajo razširjeno uporabo novih in kompleksnejših postopkov obdelave, ki pogosto vključujejo več uvoznikov in izvoznikov podatkov. Nova standardna pogodbena določila zlasti vključujejo bolj specifične zaščitne ukrepe, če zakoni namembne države vplivajo na skladnost z določili, zlasti v primeru zavezujočih zahtev javnih organov za razkritje osebnih podatkov.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov Wojciech Wiewiórowski je dejal: Glede na naše praktične izkušnje smo podali te pripombe za izboljšanje standardnih pogodbenih določil, da bi se v celoti zagotovilo, da se osebnim podatkom državljanov EU pri prenosu v tretje države zagotovi v bistvu enaka raven varstva. Menimo, da so ti predlogi in spremembe ključni za doseganje teh ciljev v praksi.“

Na splošno Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov menita, da osnutki standardnih pogodbenih določil predstavljajo okrepljeno raven varstva posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov zlasti pozdravljata posebne določbe, namenjene obravnavi nekaterih glavnih vprašanj, opredeljenih v sodbi v zadevi Schrems II. Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov kljub temu menita, da bi bilo mogoče nekatere določbe izboljšati ali pojasniti, kot je področje uporabe standardnih pogodbenih določil; nekatere pravice tretjih oseb, ki so upravičene do pomoči; nekatere obveznosti v zvezi z nadaljnjimi prenosi; vidiki ocene zakonodaje tretjih držav v zvezi z dostopom javnih organov do javnih podatkov in uradno obvestilo nadzornemu organu.

Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov Andrea Jelinek je dodala: „Pogoji, pod katerimi se lahko uporabljajo standardna pogodbena določila, morajo biti jasni za organizacije, posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pa bi morali imeti na voljo učinkovite pravice in pravna sredstva. Poleg tega bi morala standardna pogodbena določila vključevati jasno razdelitev vlog in ureditve odgovornosti med pogodbenima strankama. Kar zadeva potrebo po »ad hoc« dodatnih ukrepih za zagotovitev, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovi raven varstva, ki je v bistvu enaka ravni, zagotovljeni v EU, bo treba nova standardna pogodbena določila v nekaterih primerih uporabiti skupaj s Priporočili Evropskega odbora za varstvo podatkov o dopolnilnih ukrepih.“

Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov pozivata Komisijo, naj se sklicuje na končno različico Priporočil Evropskega odbora za varstvo podatkov o dopolnilnih ukrepih, če bo končna različica priporočil sprejeta pred sklepom Komisije o standardnih pogodbenih določilih. Ta dokument je bil predložen v javno posvetovanje do dne 21. 12. 2020 in ga je mogoče še dodatno spremeniti na podlagi rezultatov javnega posvetovanja.

 

Opomba za urednike:
Vsi dokumenti, sprejeti na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, so predmet potrebnih pravnih, jezikovnih in oblikovnih pregledov ter bodo po zaključku na voljo na spletnem mestu Evropskega odbora o varstvu podatkov.

 

EDPB_Press Release_statement_2021_01