Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) и Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) приемат съвместни становища относно новите стандартни договорни клаузи

15 January 2021 EDPB

Брюксел, 15 януари - ЕКЗД и ЕНОЗД приеха съвместни становища относно два набора  стандартни договорни клаузи (СДК). Едно становище относно договорни клаузи за договори между администратори и обработващи лични данни и още едно за договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави.

Стандартните договорни клаузи относно администраторите и обработващите лични данни ще се прилага на територията на целия ЕС, като целта им е осигуряването на правна сигурност, когато става въпрос за договори между администратори и обработващи лични данни.

Андреа Йелинек, председател на ЕКЗД, заяви: „ЕНОЗД и ЕКЗД приветстват приемането на стандартните договорни клаузи относно администраторите и обработващите лични данни като единен и мощен инструмент за отчетност на ниво ЕС, който ще улесни спазването на разпоредбите, както на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), така и на Регламент (ЕС) 2018/1725. Наред с другото ЕКЗД и ЕНОЗД желаят да предоставят на заинтересованите страни достатъчно яснота относно ситуациите, при които те могат да разчитат на тези договорни клаузи, както и да подчертаят, че случаите, при които е налице предаване на лични данни извън ЕС, не следва да бъдат изключвани.“

Бяха поискани няколко изменения с цел внасянето на по-голяма яснота в текста и гарантирането на практическата му полезност в ежедневната работа на администраторите и на обработващите лични данни. Измененията се отнасят до взаимодействието между двата документа, т. нар. „клауза за присъединяване“, която позволява на други юридически лица да се присъединят към стандартните договорни клаузи, както и до други аспекти, свързани със задълженията на обработващите лични данни. Освен това ЕКЗД и ЕНОЗД предлагат с приложенията към договорните клаузи да се внесе яснота във възможно най-голяма степен относно ролите и отговорностите на всяка от страните по отношение на всички дейности по обработване на данни, тъй като наличието на каквато и да е двусмисленост би затруднила администраторите или обработващите лични данни да изпълняват задълженията си, произтичащи от принципа на отчетност.

Войчех Виевиоровски, ЕНОЗД, заяви: „Убедени сме, че тези стандартни договорни клаузи могат да улеснят спазването от страна на администраторите и на обработващите лични данни на техните задължения, както по силата на ОРЗД, така и съгласно правната рамка на институциите и органите на ЕС. Освен това се надяваме, че тези клаузи ще осигурят допълнително хармонизиране и правна сигурност за физическите лица и техните лични данни. Това е посоката, с която ние се стремим да постигнем възможно най-голяма степен на ефективност на тези документи в бъдеще.“

Проектът на стандартни договорни клаузи относно предаването на лични данни на трети държави по силата на член 4, параграф 2, буква в) от ОРЗД, които ще заменят съществуващите договорни клаузи за международно предаване на лични данни, приети въз основа на Директива 95/46, се нуждаешe от актуализация, за да отговаря на изискванията на ОРЗД, като беше взето предвид решението на Съда на ЕС по делото Schrems, за да отрази по-добре широкото използване на нови и по-сложни операции по обработване на данни, в които често участват няколко вносители и износители на данни. Новите договорни клаузи включват по-конкретни гаранции в случай, че законите на държавата, която ще получи информацията оказват влияние върху спазването на клаузите, по-специално, когато са налице обвързващи искания от страна на публичните органи за разкриване на лични данни.

Войчех Виевиоровски, ЕНОЗД, заяви: „Отчитайки практическият ни опит, направихме тези коментари с цел подобряване на стандартните договорни клаузи, за да гарантираме напълно, че личните данни на гражданите на ЕС получават по същество равностойно ниво на защита при предаване на трети държави. Убедени сме, че тези предложения и изменения са от решаващо значение за практическото постигането на тези цели.“

Като цяло, ЕКЗД и ЕНОЗД считат, че проекта на стандартни договорни клаузи осигурява по-високо равнище на защита за субектите на данни. По-специално, ЕКЗД и ЕНОЗД приветстват специфичните разпоредби, насочени към преодоляване на основните проблеми, установени в решението по делото Schrems II. Въпреки това ЕКЗД и ЕНОЗД са на мнение, че няколко разпоредби биха могли да бъдат подобрени или пояснени, като например обхвата на договорните клаузи; някои права на трети страни бенефициенти;  някои задължения по отношение на последващи предавания на данни; аспекти на оценката на законодателството на трети държави по отношение на достъпа на публичните органи до публични данни; и уведомяването на надзорните органи.

Председателят на ЕКЗД Андреа Йелинек добави: „Условията, при които могат да се използват стандартните договорни клаузи, трябва да бъдат ясни за организациите, а субектите на данни следва да разполагат с ефективни права и средства за правна защита. Освен това, договорните клаузи включват ясно разпределение на ролите и на режима за отговорност между страните. По отношение на необходимостта в някои случаи от допълнителни временни мерки с цел гарантиране, че на субектите на данни се предоставя ниво на защита, което по същество е равностойно на гарантираното в рамките на ЕС, новите договорни клаузи ще трябва да се използват заедно с препоръките на ЕКЗД относно допълнителните мерки.“

ЕКЗД и ЕНОЗД приканват Комисията да се позове на окончателната версия на препоръките на ЕКЗД относно допълнителните мерки, при условие, че тя бъде приета преди решението на Комисията относно стандартните договорни клаузи. Този документ беше представен за обществена консултация до 21 декември 2020 г. и все още подлежи на евентуални допълнителни изменения въз основа на резултатите от нея.

 

Бележка за редакторите:  
Нужно е да се има предвид, че всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, подлежат на необходимите правни, езикови и свързани с форматирането проверки и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага след тяхното извършване.

 

EDPB_Press Release_statement_2021_01