Európsky výbor pre ochranu údajov a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov prijímajú spoločné stanoviská k novým súborom štandardných zmluvných doložiek

15 January 2021

Brusel 15. januára — Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) prijali spoločné stanoviská k dvom súborom štandardných zmluvných doložiek. Jedno stanovisko sa týkalo doložiek pre zmluvy medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi a druhé doložiek na prenos osobných údajov do tretích krajín.

Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom budú mať účinnosť v celej EÚ a ich cieľom bude zabezpečiť úplnú harmonizáciu a právnu istotu v rámci EÚ, pokiaľ ide o zmluvy medzi prevádzkovateľmi a ich sprostredkovateľmi.

Predsedníčka EDPB Andrea Jelinek v tejto súvislosti uviedla: „EDPB a EDPS vítajú štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom ako jednotný a silný nástroj právnej zodpovednosti s účinnosťou v celej EÚ, ktorý uľahčí dodržiavanie ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a nariadenia o ochrane údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie (EUDRP). EDPB a EDPS okrem iného požadujú, aby boli strany dostatočne jasne a zrozumiteľne oboznámené s tým, v ktorých situáciách možno tieto doložky použiť, pričom zdôrazňujú, že by nemali byť vylúčené situácie zahŕňajúce prenos údajov mimo EÚ.“

Požadovalo sa viacero zmien, ktorých cieľom bolo zaistiť väčšiu zrozumiteľnosť textu a zároveň zabezpečiť ich praktické využitie pri každodenných operáciách prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Ide napríklad o vzájomné prepojenie týchto dvoch dokumentov, doložku o pristúpení, ktorá umožňuje pristúpiť k uvedeným doložkám i ďalším subjektom či ďalšie aspekty týkajúce sa povinností sprostredkovateľov. EDPB a EDPS okrem toho navrhujú, aby boli v prílohách k doložkám v maximálne možnej miere objasnené úlohy a povinnosti každej zo strán vo vzťahu ku každej spracovateľskej činnosti – akýkoľvek nejednoznačný výklad by prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom sťažil plnenie ich povinností podľa zásady zodpovednosti.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Wojciech Wiewiórowski dodal: „Sme presvedčení, že tieto doložky môžu prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zjednodušiť plnenie ich povinností, ktoré im vyplývajú tak zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj z právneho rámca inštitúcií a orgánov EÚ. Zároveň dúfame, že zabezpečia ďalšiu harmonizáciu a právnu istotu pre jednotlivcov a ich osobné údaje. Práve preto sa usilujeme o to, aby boli tieto dokumenty čo najviac nadčasové.“

Navrhované štandardné zmluvné doložky na prenos osobných údajov do tretích krajín podľa článku 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov nahradia existujúce doložky na medzinárodný prenos údajov, ktoré boli prijaté na základe smernice 95/46 a ktoré bolo potrebné aktualizovať v záujme zabezpečenia súladu s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj v záujme zohľadnenia rozsudku SDEÚ vo veci „Schrems II“ či z dôvodu lepšieho zohľadnenia rozsiahleho využívania nových a zložitejších spracovateľských operácií, ktoré často zahŕňajú viacerých dovozcov a vývozcov údajov. Nové doložky obsahujú najmä konkrétnejšie záruky pre prípady, keď právne predpisy krajiny určenia majú vplyv na dodržiavanie doložiek, a to najmä v prípade záväzných žiadostí verejných orgánov o sprístupnenie osobných údajov.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Wojciech Wiewiórowski ďalej upresnil: „Tieto pripomienky vychádzali z našich praktických skúseností. Našim cieľom bolo štandardné zmluvné doložky vylepšiť a zabezpečiť tak, aby bola osobným údajom občanov EÚ priznaná v zásade rovnocenná úroveň ochrany aj pri ich prenose do tretích krajín. Sme presvedčení, že tieto návrhy a zmeny zásadným spôsobom prispejú k dosiahnutiu týchto cieľov v praxi.“

EDPB a EDPS zastávajú vo všeobecnosti názor, že navrhované štandardné zmluvné doložky prinášajú zvýšenú úroveň ochrany dotknutých osôb. Vítajú predovšetkým osobitné ustanovenia, ktorých cieľom je reagovať na niektoré zásadné problémy, na ktoré bolo poukázané v rozsudku vo veci Schrems II. Napriek tomu sa EDPB a EDPS domnievajú, že viacero ustanovení by sa mohlo zlepšiť alebo objasniť. Ide napríklad o rozsah pôsobnosti štandardných zmluvných doložiek; niektoré práva oprávnenej tretej strany; niektoré povinnosti pri následných prenosoch; aspekty posudzovania právnych predpisov tretích krajín týkajúcich sa prístupu orgánov verejnej moci k verejným údajom a oznamovanie dozornému orgánu.

Predsedníčka EDPB Andrea Jelinek napokon poznamenala: „Podmienky, za ktorých možno štandardné zmluvné doložky používať, musia byť pre organizácie zrozumiteľné a pre dotknuté osoby by sa mali zabezpečiť účinné práva a prostriedky nápravy. Okrem toho by malo byť v doložkách stanovené jasné rozdelenie úloh a zodpovednosti medzi stranami. Pokiaľ ide o potrebu prijať v niektorých prípadoch ad hoc doplňujúce opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bola dotknutým osobám priznaná taká úroveň ochrany, ktorá by bola v zásade rovnocenná s úrovňou zaručenou v EÚ, nové štandardné zmluvné doložky sa budú musieť používať spolu s odporúčaniami Európskeho výboru pre ochranu údajov o doplňujúcich opatreniach.“

EDPB a EDPS vyzývajú Komisiu, aby sa v prípade, že konečné znenie odporúčaní EDPB o doplňujúcich opatreniach by bolo prijaté skôr ako rozhodnutie Komisie o štandardných zmluvných doložkách, odvolávala na konečné znenie uvedených odporúčaní. Tento dokument bol predložený na verejnú konzultáciu, ktorá trvala do 21. decembra 2020, a na základe výsledkov verejnej konzultácie možno pristúpiť k prípadným ďalším úpravám.

 

Poznámka pre redaktorov:  
Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnou právnou a jazykovou kontrolou a kontrolou formátovania a na webovom sídle EDPB budú sprístupnené až po ukončení tejto kontroly.

 

EDPB_Press Release_statement_2021_01