Evropski odbor za varstvo podatkov

Stopite v stik z nami

Kontaktni podatki

Poštni naslov: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Naslov urada: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

e‑naslov: edpb@edpb.europa.eu