Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a Evropský inspektor ochrany údajů přijímají společná stanoviska k novým souborům standardních smluvních doložek

15 January 2021 EDPB

Brusel 15. ledna – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) a Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) přijali společná stanoviska ke dvěma souborům standardních smluvních doložek. Jedno stanovisko se týká doložek pro smlouvy mezi správci a zpracovateli, ve druhém stanovisku jde o doložky pro předávání osobních údajů do třetích zemí.

Standardní smluvní doložky mezi správci a zpracovateli budou mít celounijní účinnost a jejich cílem je zajistit plnou harmonizaci a právní jistotu v celé EU, pokud jde o smlouvy mezi správci a zpracovateli údajů.

Předsedkyně Evropského sboru pro ochranu osobních údajů Andrea Jelinek uvedla: „Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a Evropský inspektor ochrany údajů vítají standardní smluvní doložky mezi správci a zpracovateli jako jednotný a silný celounijní nástroj odpovědnosti, který usnadní soulad s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) i nařízení o ochraně osobních údajů zpracovávaných unijními institucemi (EUDPR). Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a Evropský inspektor ochrany údajů mimo jiné požadují, aby smluvním stranám bylo dostatečně vyjasněno, ve kterých situacích se mohou o tyto doložky opřít, přičemž zdůrazňují, že by neměly být vyloučeny situace zahrnující předávání údajů mimo EU.“

Bylo požádáno o několik změn, jež mají vyjasnit příslušné znění a zajistit jeho praktickou užitečnost v každodenních operacích správců a zpracovatelů. Jde např. o provázanost obou dokumentů, doložku o zapojení (docking clause), díky níž mohou k standardním smluvním doložkám přistoupit další subjekty, a o jiné aspekty týkající se povinností zpracovatelů. Kromě toho EDPB a EIOÚ navrhují, aby přílohy standardních smluvních doložek maximálně vyjasňovaly roli a úkoly každé ze stran, pokud jde o jednotlivé činnosti zpracování, neboť jakákoli nejednoznačnost by správcům nebo zpracovatelům ztížila plnění jejich povinností podle zásady odpovědnosti.

Evropský inspektor ochrany údajů Wojciech Wiewiórowski prohlásil: „Jsme přesvědčeni, že tyto standardní smluvní doložky mohou správcům a zpracovatelům usnadnit plnění jejich povinností jak podle GDPR, tak podle právního rámce orgánů a institucí EU. Doufáme také, že zajistí další harmonizaci a právní jistotu pro jednotlivce i jejich osobní údaje. V této souvislosti usilujeme o to, aby si tyto dokumenty zachovaly co největší míru aktuálnosti i do budoucna.“

Návrh standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR nahradí stávající doložky pro mezinárodní předávání údajů, které byly přijaty na základě směrnice 95/46 a které musely být aktualizovány tak, aby byly v souladu s požadavky GDPR, zohledňovaly rozsudek Soudního dvora EU ve věci Schrems II a lépe odrážely větší využívání nových a složitějších operací zpracování, které často zahrnují více dovozců a vývozců údajů. Nové doložky obsahují zejména přesněji vymezené záruky v situacích, kdy právní předpisy země určení mají dopad na dodržování doložek, a to konkrétně v případě závazných žádostí orgánů veřejné moci o zpřístupnění osobních údajů.

Evropský inspektor ochrany údajů Wojciech Wiewiórowski k tomu uvedl: „Při těchto připomínkách jsme vycházeli z našich praktických zkušeností. Cílem bylo vylepšit standardní smluvní doložky tak, aby byla při předávání údajů do třetích zemí plně zajištěna v zásadě rovnocenná úroveň ochrany osobních údajů občanů EU. Domníváme se, že tyto návrhy a změny podstatným způsobem přispějí k dosažení těchto cílů v praxi.“

Obecně jsou Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a Evropský inspektor ochrany údajů toho názoru, že návrhy standardních smluvních doložek zvyšují úroveň ochrany subjektů údajů. Zejména vítají zvláštní ustanovení, která mají řešit některé z hlavních otázek uvedených v rozsudku ve věci Schrems II. Některá ustanovení by však mohla být lépe nebo jasněji formulována. Jde např. o oblast působnosti doložek, určitá práva oprávněných třetích stran, některé povinnosti týkající se dalšího předávání, aspekty posuzování právních předpisů třetích zemí týkajících se přístupu orgánů veřejné moci k veřejným údajům a ohlašování dozorovému úřadu.

Předsedkyně EDPB Andrea Jelinek doplnila: „Podmínky, za nichž lze standardní smluvní doložky využívat, musí být pro organizace jasné a subjektům údajů by měla být zajištěna účinná práva a opravné prostředky. Kromě toho by doložky měly upravovat jasné rozdělení úloh a odpovědnosti mezi stranami. Pokud jde o potřebu přijmout v určitých případech jednorázová doplňková opatření s cílem poskytnout subjektům údajů úroveň ochrany, jež v zásadě odpovídá úrovni ochrany zajištěné v Unii, nové standardní smluvní doložky bude třeba použít spolu s doporučeními EDPB o doplňkových opatřeních.“

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a Evropský inspektor ochrany údajů vyzývají Komisi, aby v případě, že by bylo konečné znění doporučení EDPB o doplňkových opatřeních přijato dříve než rozhodnutí Komise o standardních smluvních doložkách, odkazovala na konečné znění doporučení. Tento dokument byl předložen k veřejné konzultaci, jež probíhala do 21. prosince 2020, a na základě jejích výsledků může ještě doznat změn.

 

Poznámka pro redaktory:  
Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že tyto dokumenty budou zpřístupněny na internetových stránkách Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, jakmile budou uvedené kontroly dokončeny.

 

EDPB_Press Release_statement_2021_01