Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos közös véleményt fogad el az általános szerződési feltételek új csoportjairól

15 January 2021

Brüsszel, január 15. — Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos közös véleményeket fogadott el a szerződési feltételek (általános szerződési feltételek) két csoportjáról. Az egyik vélemény az adatkezelők és az adatfeldolgozók közötti szerződések esetében alkalmazandó általános szerződési feltételekről, a másik pedig a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szól.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közti általános szerződési feltételek az egész EU-ra kiterjedő hatállyal bírnak majd, és céljuk a teljes harmonizáció és a jogbiztonság biztosítása EU-szerte az adatkezelők és adatfeldolgozók közötti szerződések tekintetében.

Andrea Jelinek, az Európai Adatvédelmi Testület elnöke így nyilatkozott: „Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos üdvözlik az adatkezelő és az adatfeldolgozó közti általános szerződési feltételeket, mint az általános adatvédelmi rendelet és az uniós adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek való megfelelést megkönnyítő egységes, erős és uniós szintű elszámoltathatósági eszközt. Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos többek között azt kéri, hogy tegyék egyértelművé a felek számára, hogy mely helyzetekben támaszkodhatnak ezekre az általános szerződési feltételekre, továbbá hangsúlyozza, hogy ne zárják ki az EU-n kívüli adattovábbítással járó helyzeteket.”

Több módosítást is kértek annak érdekében, hogy egyértelműbbé tegyék a szöveget, és biztosítsák annak gyakorlati hasznosságát az adatkezelők és adatfeldolgozók napi működésében. Ezek közé tartozik a két dokumentum kölcsönhatása, az úgynevezett „csatlakozási záradék”, amely további jogalanyok számára teszi lehetővé az általános szerződési feltételekhez való csatlakozást, valamint az adatfeldolgozók kötelezettségeihez kapcsolódó egyéb szempontok. Emellett az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos azt javasolja, hogy az általános szerződési feltételek mellékletei a lehető legnagyobb mértékben pontosítsák az egyes felek szerepét és felelősségét az egyes adatkezelési tevékenységek tekintetében – bármilyen kétértelműség megnehezítené az adatkezelők vagy adatfeldolgozók számára az elszámoltathatóság elve szerinti kötelezettségeik teljesítését.

Wojciech Wiewiórowski, európai adatvédelmi biztos, így nyilatkozott: „Meggyőződésünk, hogy ezek az általános szerződési feltételek megkönnyíthetik az adatkezelők és adatfeldolgozók számára a kötelezettségeiknek való megfelelést mind az általános adatvédelmi rendelet, mind pedig az uniós intézményekre és szervekre vonatkozó jogi keret alapján. Reméljük továbbá, hogy ezek az általános szerződési feltételek tovább erősítik a harmonizációt és a jogbiztonságot az egyének és személyes adataik vonatkozásában. Ebben az összefüggésben törekszünk arra, hogy ezeket a dokumentumokat a lehető legidőtállóbbá tegyük.”

A személyes adatoknak az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti, harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételek tervezete felváltja a nemzetközi adattovábbításra vonatkozó meglévő, a 95/46/EK irányelv alapján elfogadott általános szerződési feltételeket, amelyeket naprakésszé kell tenni annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek az általános adatvédelmi rendelet követelményeivel, figyelembe véve az EUB Schrems II ügyben hozott ítéletét, valamint hogy jobban tükrözzék az új és összetettebb, gyakran több adatátvevőt és adatátadót érintő adatkezelési műveletek széles körű alkalmazását. Az új általános szerződési feltételek konkrétabb biztosítékokat tartalmaznak arra az esetre, ha a célország jogszabályai hatással vannak a szerződési feltételeknek való megfelelésre, különösen abban az esetben, ha a hatóságok kötelező érvényű kérelmet nyújtanak be a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan.

Wojciech Wiewiórowski, európai adatvédelmi biztos, így nyilatkozott: Gyakorlati tapasztalataink alapján ezeket az észrevételeket az általános szerződési feltételek javítása érdekében tettük abból a célból, hogy teljes körűen biztosítsuk, hogy az uniós polgárok személyes adatai a harmadik országokba irányuló adattovábbítás során lényegében egyenértékű védelemben részesüljenek. Úgy véljük, hogy ezek a javaslatok és módosítások döntő fontosságúak e célok gyakorlati megvalósításához.”

Általánosságban véve az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos azon a véleményen vannak, hogy az általános szerződési feltételek tervezete megerősített védelmi szintet jelent az érintettek számára. Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos különösen üdvözli azokat a konkrét rendelkezéseket, amelyek célja a Schrems II ügyben hozott ítéletben azonosított fő kérdések egy részének kezelése. Mindazonáltal az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos azon a véleményen van, hogy számos rendelkezést lehetne javítani vagy pontosítani, például az általános szerződési feltételek hatályát illetően; bizonyos harmadik személy kedvezményezetti jogok tekintetében; a harmadik felek részére történő adattovábbításra vonatkozó egyes kötelezettségek vonatkozásában; harmadik országbeli jogszabályok értékelési szempontjait illetően a hatóságok nyilvános adatokhoz való hozzáférésére vonatkozóan; valamint a felügyeleti hatóság értesítése tekintetében.

Andrea Jelinek, az Európai Adatvédelmi Testület elnöke így nyilatkozott: „Az általános szerződési feltételek alkalmazására vonatkozó feltételeknek egyértelműnek kell lenniük a szervezetek számára, az érintettek számára pedig hatékony jogokat és jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani. Továbbá kívánatos, hogy az általános szerződési feltételek a felek közötti szerep- és felelősségmegosztásról is egyértelműen rendelkezzenek. Az érintettek számára az EU-ban biztosítottal lényegében egyenértékű védelmi szint biztosítása érdekében bizonyos esetekben szükséges ad-hoc kiegészítő intézkedések tekintetében az új általános szerződési feltételeket az Európai Adatvédelmi Testület kiegészítő intézkedésekre vonatkozó ajánlásaival együtt kell alkalmazni.”

Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos felkéri a Bizottságot, hogy hivatkozzon az Európai Adatvédelmi Testület kiegészítő intézkedésekre vonatkozó ajánlásainak végleges változatára, amennyiben az ajánlások végleges változatát a Bizottság általános szerződési feltételekről szóló határozata előtt elfogadják. Ezt a dokumentumot 2020. december 21-ig nyilvános konzultációra bocsátották, és további módosításokra kerülhet sor a nyilvános konzultáció eredményei alapján.

 

Megjegyzés a szerkesztőknek:  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott dokumentumoknak folyamatban van a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzése, és az egyes dokumentumok az ellenőrzések után lesznek megtekinthetők az Európai Adatvédelmi Testület honlapján.

 

EDPB_Press Release_statement_2021_01