Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor võtavad vastu ühisarvamused uute lepingu tüüptingimuste ja standardsete andmekaitseklauslite kohta

15 January 2021 EDPB

Brüssel, 15. jaanuar - Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor on võtnud vastu ühisarvamused lepingu tüüptingimuste ja standardsete andmekaitseklauslite kohta. Üks arvamus vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate vaheliste lepingute tüüptingimuste kohta ning teine kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise standardsete andmekaitseklauslite kohta.

Vastutava ja volitatud töötleja lepingu tüüptingimustel on kogu ELi hõlmav mõju ning nende eesmärk on tagada kogu ELis täielik ühtlustamine ja õiguskindlus seoses vastutavate töötlejate ja nende volitatud töötlejate vaheliste lepingutega.

Euroopa Andmekaitsenõukogu esimees Andrea Jelinek ütles: „Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor tervitavad vastutava  ja volitatud töötleja vahelise lepingu tüüptingimusi kui ühtset, tugevat ja kogu ELi hõlmavat aruandlusvahendit, mis hõlbustab nii isikuandmete kaitse üldmääruse kui ka ELi asutuste andmekaitseätete järgimist. Muu hulgas nõuavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor, et pooltele tuleb anda piisav selgus olukordade kohta, kus nad saavad tugineda nendele tüüptingimustele, ning rõhutavad, et olukordi, mis hõlmavad andmete edastamist väljapoole ELi, ei tohiks välistada.“

Taotleti mitmeid muudatusettepanekuid, et muuta tekst selgemaks ning tagada selle praktiline kasulikkus vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate igapäevases tegevuses. Nende hulka kuuluvad kahe dokumendi vastastikune mõju, nn dokumenteerimisklausel, mis võimaldab täiendavatel üksustel lepingu tüüptingimustega ühineda, ning muud töötlejate kohustustega seotud aspektid. Lisaks soovitavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor, et lepingu tüüptingimuste lisades selgitataks nii palju kui võimalik iga poole rolle ja kohustusi seoses iga töötlemistoiminguga – mis tahes ebaselgus muudaks vastutavatel töötlejatel või volitatud töötlejatel vastutuse põhimõttest tulenevate kohustuste täitmise raskemaks.

Euroopa andmekaitseinspektorWojciech Wiewiórowski ütles: „Oleme veendunud, et need tüüptingimused võivad aidata vastutavatel töötlejatel ja volitatud töötlejatel täita nii isikuandmete kaitse üldmäärusest kui ka ELi institutsioonide ja asutuste õigusraamistikust tulenevaid kohustusi. Lisaks loodame, et need tüüptingimused tagavad üksikisikute ja nende isikuandmete edasise ühtlustamise ja õiguskindluse.Sellega seoses püüame muuta need dokumendid võimalikult tulevikukindlaks.“

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 2 punkti c kohase kolmandatele riikidele isikuandmete edastamise standardsete andmekaitseklauslite eelnõuga asendatakse olemasolevad rahvusvaheliseks edastamise standardsed andmekaitseklauslid, mis võeti vastu direktiivi 95/46 alusel ja mida tuli ajakohastada, et viia need kooskõlla isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega ja võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas Schrems II ning paremini kajastada uute ja keerukamate andmetöötlustoimingute laialdast kasutamist, millesse on sageli kaasatud mitu andmete importijat ja eksportijat. Eelkõige sisaldavad uued andmekaitseklauslid konkreetsemaid kaitsemeetmeid juhuks, kui sihtriigi õigusaktid mõjutavad klauslite järgimist, eelkõige juhul, kui riigiasutused esitavad siduva taotluse isikuandmete avaldamiseks.

Euroopa andmekaitseinspektorWojciech Wiewiórowski ütles: Võttes arvesse oma praktilisi kogemusi, oleme teinud need märkused standardsete andmekaitseklauslite parandamiseks, et tagada täielikult ELi kodanike isikuandmete kaitse samaväärne tase andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse. Me usume, et need ettepanekud ja muudatusettepanekud on nende eesmärkide tegelikuks saavutamiseks üliolulised.“

Üldiselt on Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor arvamusel, et lepingu tüüptingimuste eelnõud tagavad andmesubjektidele parema kaitsetaseme. Eelkõige tervitavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor erisätteid, mille eesmärk on lahendada mõned Schrems II kohtuotsuses kindlaks määratud põhiküsimused. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor on siiski seisukohal, et mitut sätet võiks parandada või selgemaks muuta, näiteks andmekaitseklauslite  kohaldamisala; teatavad soodustatud kolmandate isikute õigused; teatavad edasisaatmisega seotud kohustused; avaliku sektori asutuste juurdepääsu avalikele andmetele käsitlevate kolmandate riikide õigusaktide hindamise aspektid; ning järelevalveasutuse teavitamine.

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja Andrea Jelinek lisas: „Standardsete andmekaitseklauslite kasutamise tingimused peavad olema organisatsioonidele selged ning andmesubjektidele tuleks anda tõhusad õigused ja õiguskaitsevahendid. Lisaks peaksid andmekaitseklauslid sisaldama ülesannete ja vastutuskorra selget jaotust poolte vahel. Seoses vajadusega võtta teatavatel juhtudel ajutisi lisameetmeid, et tagada andmesubjektidele kaitsetase, mis on sisuliselt samaväärne ELis tagatud tasemega, tuleb kasutada uusi andmekaitseklausleid koos Euroopa Andmekaitsenõukogu soovitustega täiendavate meetmete kohta.“

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor kutsuvad komisjoni üles viitama täiendavaid meetmeid käsitlevate Euroopa Andmekaitsenõukogu soovituste lõplikule versioonile, kui soovituste lõplik versioon võetakse vastu enne komisjoni otsust standardsete andmekaitseklauslite kohta. Käesolev dokument oli esitatud avalikuks aruteluks kuni 21. detsembrini 2020 ning seda võidakse avaliku arutelu tulemuste põhjal veel täiendavalt muuta.

 

Märkus toimetajatele:
Pange tähele, et kõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid peavad läbima vajalikud õiguslikud, keelelised ja vorminduslikud kontrollid ning need tehakse pärast valmimist kättesaadavaks Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.

 

EDPB_Press Release_statement_2021_01