Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ εκδίδουν κοινή γνώμη σχετικά με νέες δέσμες ΤΣΡ

15 January 2021

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου - Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ εξέδωσαν κοινές γνώμες σχετικά με δύο δέσμες συμβατικών ρητρών (ΤΣΡ). Μία γνώμη σχετικά με τις ΤΣΡ για τις συμβάσεις μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία και μία σχετικά με τις ΤΣΡ για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.

Οι ΤΣΡ για τους υπευθύνους επεξεργασίας - τους εκτελούντες την επεξεργασία θα έχουν πανευρωπαϊκή ισχύ και θα αποσκοπούν στην επίτευξη πλήρους εναρμόνισης και ασφάλειας δικαίου σε ολόκληρη  την ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσεις μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία.

Η κ. Andrea Jelinek, πρόεδρος του ΕΣΠΔ, δήλωσε: «Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ χαιρετίζουν τις ΤΣΡ υπευθύνου επεξεργασίας-εκτελούντος την επεξεργασία ως ένα ενιαίο, ισχυρό και πανευρωπαϊκό εργαλείο λογοδοσίας που θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις τόσο του ΓΚΠΔ όσο και του EUDPR. Μεταξύ άλλων, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ ζητούν να παρέχεται επαρκής σαφήνεια στα μέρη όσον αφορά τις καταστάσεις στις οποίες μπορούν να βασίζονται σ’ αυτές τις ΤΣΡ και τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να αποκλείονται καταστάσεις που αφορούν διαβιβάσεις εκτός της ΕΕ.»

Ζητήθηκε να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να αποσαφηνιστεί το κείμενο και να διασφαλιστεί η πρακτική χρησιμότητά του στην καθημερινή λειτουργία των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία. Στις τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο εγγράφων, η λεγόμενη «ρήτρα σύνδεσης» που επιτρέπει σε πρόσθετες οντότητες να προσχωρήσουν στις ΤΣΡ, καθώς και άλλες πτυχές που αφορούν τις υποχρεώσεις των εκτελούντων την επεξεργασία. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν τα παραρτήματα των ΤΣΡ να διευκρινίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους ρόλους και τις αρμοδιότητες κάθε μέρους όσον αφορά κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας — οποιαδήποτε ασάφεια θα καθιστούσε δυσχερέστερη για τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της αρχής της λογοδοσίας.

Ο κ. Βόιτσεχ Βιεβιουρόφσκι, ΕΕΠΔ, δήλωσε: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτές οι ΤΣΡ μπορούν να διευκολύνουν τη συμμόρφωση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία με τις υποχρεώσεις τους, τόσο βάσει του ΓΚΠΔ όσο και βάσει του νομικού πλαισίου των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Επιπλέον, ελπίζουμε ότι αυτές οι ΤΣΡ θα εξασφαλίσουν περαιτέρω εναρμόνιση και ασφάλεια δικαίου για τα φυσικά πρόσωπα και τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε να καταστήσουμε τα έγγραφα αυτά όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικά σε μελλοντικές εξελίξεις.»

Το σχέδιο ΤΣΡ για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες ΤΣΡ για τις διεθνείς διαβιβάσεις που εγκρίθηκαν βάσει της οδηγίας 95/46 και χρειάστηκε να επικαιροποιηθούν ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, λαμβανομένης επίσης υπόψη της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση «Schrems II», και ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη διαδεδομένη χρήση των νέων και πιο σύνθετων πράξεων επεξεργασίας που συχνά περιλαμβάνουν πολλαπλούς εισαγωγείς και εξαγωγείς δεδομένων. Ειδικότερα, οι νέες ΤΣΡ περιλαμβάνουν ειδικότερες διασφαλίσεις στην περίπτωση που η νομοθεσία της χώρας προορισμού επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις ρήτρες, ιδίως στην περίπτωση δεσμευτικών αιτημάτων από δημόσιες αρχές για δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο κ. Βόιτσεχ Βιεβιουρόφσκι, ΕΕΠΔ, δήλωσε: «Με βάση την πρακτική εμπειρία μας, διατυπώσαμε αυτές τις παρατηρήσεις μας για τη βελτίωση των εν λόγω ΤΣΡ με σκοπό να διασφαλιστεί πλήρως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ τυγχάνουν ουσιαστικά ισοδύναμου επιπέδου προστασίας όταν πραγματοποιούνται διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες. Πιστεύουμε ότι αυτές οι προτάσεις και τροποποιήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων στην πράξη.»

Γενικά, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι το σχέδιο ΤΣΡ παρουσιάζει ενισχυμένο επίπεδο προστασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων. Ειδικότερα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ χαιρετίζουν τις ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα κύρια ζητήματα που επισημάνθηκαν στην απόφαση Schrems ΙΙ. Εντούτοις, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της άποψης ότι αρκετές διατάξεις θα μπορούσαν να βελτιωθούν ή να αποσαφηνιστούν, όπως το πεδίο εφαρμογής των ΤΣΡ· ορισμένα δικαιώματα δικαιούχων τρίτων μερών· ορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τις περαιτέρω διαβιβάσεις· πτυχές της αξιολόγησης της νομοθεσίας τρίτων χωρών όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δημόσια δεδομένα· και την κοινοποίηση στην ΕΑ.

Η πρόεδρος του ΕΣΠΔ, κ. Andrea Jelinek, πρόσθεσε: «Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ΤΣΠ πρέπει να είναι σαφείς για τους οργανισμούς και τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικά δικαιώματα και μέσα έννομης προστασίας. Επιπλέον, οι ΤΣΠ θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή κατανομή των ρόλων και του καθεστώτος ευθύνης μεταξύ των μερών. Όσον αφορά την ανάγκη, σε ορισμένες περιπτώσεις, για ad hoc συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων επίπεδο προστασίας ουσιαστικά ισοδύναμο με εκείνο που διασφαλίζεται εντός της ΕΕ, οι νέες ΤΣΡ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις συστάσεις του ΕΣΠΔ για συμπληρωματικά μέτρα.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Επιτροπή να ανατρέξει στην τελική έκδοση των συστάσεων του ΕΣΠΔ σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα, στην περίπτωση που η τελική έκδοση των συστάσεων εγκριθεί πριν από την απόφαση της Επιτροπής για τις ΤΣΡ. Το παρόν έγγραφο υποβλήθηκε για δημόσια διαβούλευση έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020 και εξακολουθεί να υπόκειται σε πιθανές περαιτέρω τροποποιήσεις με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης.

 

Σημείωση για τους επιμελητές:  
Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

 

EDPB_Press Release_statement_2021_01