EDAK un EDAU pieņem kopīgus atzinumus par jauniem līguma standartklauzulu kopumiem

15 January 2021 EDPB

Briselē, 15. janvārī – EDAK un EDAU pieņēma kopīgus atzinumus par diviem līguma standartklauzulu (SCCs) kopumiem. Viens atzinums ir par līguma standartklauzulām līgumos starp pārziņiem un apstrādātājiem, bet otrs atzinums ir par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm.

Pārziņa–apstrādātāja līguma standartklauzulām būs ES mēroga ietekme, un to mērķis būs nodrošināt pilnīgu saskaņotību un juridisko noteiktību visā ES attiecībā uz līgumiem starp pārziņiem un apstrādātājiem.

EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelinek teica: “EDAK un EDAU atzinīgi vērtē pārziņa–apstrādātāja līguma standartklauzulas kā vienotu, spēcīgu un ES mēroga pārskatatbildības instrumentu, kas veicinās atbilstību gan VDAR, gan ES DPR noteikumiem. Cita starpā EDAK un EDAU lūdz sniegt pietiekamu skaidrību pusēm par situācijām, kurās tās var paļauties uz šīm līguma standartklauzulām, un uzsver, ka nevajadzētu izslēgt situācijas, kas saistītas ar pārsūtīšanu ārpus ES.”

Tika pieprasīti vairāki grozījumi, lai tekstu padarītu skaidrāku un nodrošinātu tā praktisko lietderību pārziņu un apstrādātāju ikdienas darbā. Tie ietver mijiedarbību starp abiem dokumentiem, tā saukto “docking clause”, kas ļauj citām organizācijām pievienoties līguma standartklauzulām, un citus aspektus, kas saistīti ar apstrādātāju pienākumiem. Turklāt EDAK un EDAU ierosina, ka līguma standartklauzulu pielikumos, cik vien iespējams, tiek precizēti katras puses uzdevumi un atbildība attiecībā uz katru apstrādes darbību – jebkura neskaidrība pārziņiem vai apstrādātājiem padarītu grūtāku viņu pienākumu izpildi saskaņā ar pārskatatbildības principu.

Wojciech Wiewiórowski, EDAU, teica: “Mēs esam pārliecināti, ka šīs līguma standartklauzulas var palīdzēt pārziņiem un apstrādātājiem pildīt savus pienākumus gan saskaņā ar VDAR, gan saskaņā ar ES iestāžu un struktūru tiesisko regulējumu. Turklāt mēs ceram, ka šīs līguma standartklauzulas nodrošinās turpmāku saskaņotību un juridisko noteiktību fiziskajām personām un viņu personas datiem. Tieši šajā kontekstā mūsu mērķis ir panākt, lai šie dokumenti būtu pēc iespējas labāk pielāgoti nākotnes vajadzībām.”

Līguma standartklauzulu projekti personas datu nosūtīšanai uz trešām valstīm saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstās spēkā esošās līguma standartklauzulas starptautiskai nosūtīšanai, kas tika pieņemtas, pamatojoties uz Direktīvu 95/46, un kas bija jāatjaunina, lai tās saskaņotu ar VDAR prasībām, kā arī ņemot vērā Tiesas spriedumu Schrems II lietā, un lai labāk atspoguļotu jaunu un sarežģītāku apstrādes darbību plašo izmantošanu, kurās bieži iesaistīti vairāki datu saņēmēji un nosūtītāji. Jo īpaši jaunajās līguma standartklauzulās ir iekļauti konkrētāki aizsardzības pasākumi, ja galamērķa valsts tiesību akti ietekmē atbilstību klauzulām, jo īpaši gadījumos, kad valsts iestādes ir iesniegušas saistošus pieprasījumus par personas datu atklāšanu.

 

Wojciech Wiewiórowski, EDAU, teica: Ņemot vērā mūsu praktisko pieredzi, mēs esam iesnieguši šos komentārus, lai uzlabotu šīs līguma standartklauzulas ar mērķi pilnībā nodrošināt, ka ES pilsoņu personas datiem, veicot pārsūtīšanu uz trešām valstīm, tiek nodrošināts būtībā līdzvērtīgs aizsardzības līmenis. Mēs uzskatām, ka šie ierosinājumi un grozījumi ir būtiski, lai šos mērķus sasniegtu praksē.”

Kopumā EDAK un EDAU uzskata, ka līguma standartklauzulu projekti nodrošina pastiprinātu datu subjektu aizsardzības līmeni. Jo īpaši EDAK un EDAU atzinīgi vērtē īpašos noteikumus, kas paredzēti, lai risinātu dažas no galvenajām problēmām, kas apzinātas spriedumā Schrems II. Tomēr EDAK un EDAU uzskata, ka vairākus noteikumus varētu uzlabot vai precizēt, piemēram, līguma standartklauzulu darbības jomu; atsevišķas trešo personu tiesības; dažus pienākumus attiecībā uz tālāku nosūtīšanu; trešo valstu tiesību aktu novērtējuma aspektus attiecībā uz publisku iestāžu piekļuvi publiskiem datiem; kā arī uzraudzības iestāžu informēšanu.

EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelinek piebilda: “Nosacījumiem, kādos līguma standartklauzulas var izmantot organizācijas, ir jābūt skaidriem, un datu subjektiem jānodrošina efektīvas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Turklāt līguma standartklauzulās būtu jāietver skaidrs uzdevumu un atbildības sadalījums starp pusēm. Attiecībā uz vajadzību dažos gadījumos veikt ad hoc papildu pasākumus, lai nodrošinātu, ka datu subjektiem tiek nodrošināts aizsardzības līmenis, kas būtībā ir līdzvērtīgs ES garantētajam, jaunās līguma standartklauzulas būs jāizmanto kopā ar EDAK ieteikumiem par papildu pasākumiem.”

EDAK un EDAU aicina Komisiju atsaukties uz EDAK ieteikumu par papildu pasākumiem galīgo redakciju, ja ieteikumu galīgā redakcija tiktu pieņemta pirms Komisijas lēmuma par līguma standartklauzulām pieņemšanas. Šis dokuments tika iesniegts sabiedriskajai apspriešanai, kas norisinājās līdz 2020. gada 21. decembrim, un, pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, tajā joprojām ir iespējamas turpmākas izmaiņas.

 

Piezīme redaktoriem:
Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsesijā pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes, un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

 

EDPB_Press Release_statement_2021_01