ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Latvia

Filters

Opinion 14/2018 Latvia SAs DPIA List

03 October 2018
Γνώμη 14/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λετονίας  1.26 MB