ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 14/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Latvia regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Γνώμη 14/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λετονίας  1.26 MB
Κράτη μέλη: