Κοινή γνωμοδότηση ΕΣΠΔ–ΕΕΠΔ 2/2021 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Κοινή γνωμοδότηση ΕΣΠΔ–ΕΕΠΔ 2/2021 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες 346.69 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.17 MB
Members: