Γνώμη αριθ. 10/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Γερμανίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ