ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 10/2020 on the draft decision of the competent supervisory authorities of Germany regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR