Europeiska dataskyddsstyrelsen

Rekommendation 01/2019 om utkastet till förteckning från Europeiska datatillsynsmannen över de behandlingsverksamheter som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 39.4 i förordning (EU) 2018/1725)

12 July 2019
Rekommendation 01/2019  119.41 KB
Medlemsstater: