Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – druhé plenární zasedání: ICANN, PSD2, štít soukromí

Generic press release pictures
Thursday, 5 July, 2018
EDPB

V Bruselu dne 5. července 2018 – evropské úřady pro ochranu osobních údajů, svolané v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB), se sešly ve dnech 4. a 5. července k druhému plenárnímu zasedání EDPB. Evropské orgány pro ochranu údajů na tomto zasedání řešily širokou škálu témat.
 
Spolupráce a postupy jednotnosti – současný stav
EDPB jednal o mechanismech jednotnosti a spolupráce, sdílení zkušeností s fungováním mechanismu jediného kontaktního místa, fungování informačního systému vnitřního trhu (IMI), který slouží jako platforma IT pro výměnu informací a osvědčených postupů u přeshraničních otázek, o úkolech, před nimiž úřady stojí, a o druhu otázek obdržených od 25. května. Většina úřadů pro ochranu osobních údajů hlásila podstatný nárůst obdržených stížností. První řízení byla v rámci IMI zahájena 25. května. V současné době se prošetřuje přibližně 30 přeshraničních stížností v IMI. Předsedkyně EDPB Andrea Jelinek uvedla: „I když počet případů za poslední měsíc příkře vzrostl, členové EDPB uvádějí, že pracovní vytížení je v současnosti zvládnutelné, a to především díky důkladné přípravě, kterou pracovní skupina zřízená podle článku 29 prováděla v posledních dvou letech. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nenabízí rychlé řešení v případě stížnosti, ale jsme přesvědčeni, že postupy podrobně popisující způsob, jak úřady spolupracují v rámci mechanismu jednotnosti, jsou důkladné a účinné.
 
ICANN
EDPB přijal dopis jménem své předsedkyně adresovaný Internetovému sdružení pro přidělování jmen a čísel (ICANN), v němž dává pokyny, aby mohlo sdružení ICANN vytvořit model  přístupu k osobním údajům zpracovávaným v kontextu WHOIS, který bude v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Dopis se zabývá otázkami specifikace účelu, sběru „úplných údajů WHOIS“, registrace právnických osob, protokolování přístupu k neveřejným údajům WHOIS, uchovávání údajů a kodexů chování a akreditace
Předchůdce sboru EDPB, pracovní skupina zřízená podle článku 29, již sdružení ICANN od roku 2003 nabízí pokyny ohledně toho, jak uvést WHOIS do souladu s evropským právem v oblasti ochrany osobních údajů.
EDPB očekává, že sdružení ICANN vytvoří a zavede model WHOIS, který dá příslušným zúčastněným stranám, jako jsou donucovací orgány, možnost legitimního využití osobních údajů týkajících se registrovaných osob v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, aniž by to vedlo k neomezenému zveřejnění těchto údajů.
 
Revidovaná směrnice o platebních službách (PSD2)
Sbor EDPB přijal dopis jménem předsedkyně EDPB adresovaný poslankyni EP Sophie in’t Veld ohledně revidované směrnice o platebních službách (směrnice PSD2). EDPB ve své odpovědi paní poslankyni dále objasňuje otázku údajů tiché strany (silent party data) poskytovatelů kteří jsou třetími stranami, postupy související s udělením nebo odvoláním souhlasu, regulační technické normy, spolupráce mezi bankami a Evropskou komisí, EDPS a WP29 a co zbývá udělat k odstranění všech zbývajících nedostatků v oblasti ochrany osobních údajů.
 
Štít soukromí
Na plenární zasedání EDPB byla přizvána i veřejná ochránkyně práv USA odpovědná za vyřizování stížností v oblasti národní bezpečnosti v rámci štítu na ochranu soukromí, velvyslankyně Judith Garber, aby diskutovala s členy sboru. Sbor EDPB obzvláště zajímaly obavy, které na adresu USA vyslovil předchůdce EDPB, pracovní skupina zřízená podle článku 29, zejména ohledně jmenování stálého veřejného ochránce práv, formálních jmenování do Výboru pro dohled nad ochranou soukromí a občanských svobod (PCLOB) a nedostatku dodatečných informací o mechanismu veřejného ochránce práv a dalšího zrušení stupně utajení procesních pravidel, zejména pokud jde o to, jak veřejný ochránce práv spolupracuje se zpravodajskými službami.
 
Sbor EDPB uvedl, že setkání s veřejnou ochránkyní práv bylo zajímavé, neslo se v kolegiálním duchu, ale nepřineslo žádnou konečnou odpověď na zmínění obavy a že tyto záležitosti zůstanou prioritami na programu během druhého výročního přezkumu (plánovaného na říjen 2018). Kromě toho požaduje, aby orgány USA předložily doplňující důkazy, aby bylo možné tyto obavy řešit. Sbor EDPB nakonec poznamenává, že stejné obavy vznese Evropský soudní dvůr v případech, které se již projednávají a ke kterým EDPB nabízí přispět svým stanoviskem, bude-li k tomu Evropským soudním dvorem vyzván.