Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — второ пленарно заседание: ИКРИА, ДПУ2, Щит за личните данни

Generic press release pictures
Thursday, 5 July, 2018
EDPB

Четвъртък, 5 юли, 2018 г.
Брюксел, 5 юли, 2018 г. - Европейските органи за защита на данните, участващи  в Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), се срещнаха на 4 и 5 юли за второто пленарно заседание на ЕКЗД. По време на заседанието европейските органи за защита на данните се занимаха с широк кръг от теми.
 
Процедури за сътрудничество и съгласуваност — актуално състояние
ЕКЗД обсъди механизмите за съгласуваност и сътрудничество, споделянето на опит относно функционирането на механизма за обслужване на едно гише, работата на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), служеща за платформа за обмен на информация по трансгранични въпроси, предизвикателствата, пред които са изправени органите, и вида на въпросите, получени след 25 май. Повечето органи за защита на данните докладваха за значително увеличение на получените жалби. Първите случаи в ИСВП бяха започнати на 25 май. Понастоящем около 30 трансгранични жалби в ИСВП са в процес на проучване. Председателката на ЕКЗД, Андреа Йелинек заяви: „Независимо от рязкото нарастване на броя на случаите през последния месец, членовете на ЕКЗД докладват, че засега работното натоварване е приемливо, до голяма степен благодарение на задълбочената подготовка на Работната група по член 29 (РГ 29) през последните две години. В ЕКЗД не се предлагат бързи решения по жалби, но сме уверени, че процедурите, в които подробно се описва начинът, по който органите работят заедно в рамките на механизма за съгласуваност, са стабилни и ефективни“.
 
Интернет корпорация за регистрираните имена и адреси (ИКРИА)
ЕКЗД одобри писмо от името на своя председател, адресирано до Интернет корпорацията за регистрираните  имена и адреси (ICANN), в което се съдържат насоки, които дават възможност на ICANN да създаде съобразен с ОРЗД модел за достъп до лични данни, обработвани в контекста на WHOIS.

В писмото се разглеждат въпросите относно конкретизирането на целта, събирането на „пълни WHOIS данни“, регистрирането на юридически лица, записването на достъпа до непублични WHOIS данни, запазването на данни и кодексите на поведение и акредитация.

Предшественикът на ЕКЗД, РГ 29, предоставяше на ICANN от 2003 г. насам, насоки относно привеждането на WHOIS в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни.

ЕКЗД очаква ICANN да разработи и приложи WHOIS модел, който ще позволи легитимното използване от страна на съответните заинтересовани лица, като например правоприлагащите органи, на личните данни на регистрантите в съответствие с ОРЗД, без това да води до неограничено публикуване на тези данни.
 
Директива за платежните услуги (ДПУ2)
ЕКЗД одобри писмо от името на председателя на ЕКЗД, адресирано до Sophie in’t Veld, член на ЕП, относно преразгледаната Директива за платежните услуги (ДПУ 2). В отговора си до Sophie in’t Veld, ЕКЗД дава разяснения относно „данните на мълчалива страна“, предоставяни от доставчици от трети страни, процедурите за предоставяне и оттегляне на съгласие, регулаторните технически стандарти, сътрудничеството между банките и Европейската комисия, ЕНОЗД и РГ 29, както и какво още трябва да бъде предприето, за да се отстранят оставащите пропуски в защитата на данните.
 
Щит за личните данни
С цел обмен на мнения с членовете на Комитета, на пленарното заседание на ЕКЗД бе поканена посланик Джудит Гарбър, омбудсман на САЩ, отговарящ за обработката на жалбите, свързани с националната сигурност, в рамките на Щита за личните данни. Особен интерес за ЕКЗД представляваха опасенията, изразени пред американската страна от предшественика на ЕКЗД, РГ 29, и свързани, по-специално, с назначаването на постоянен омбудсман, с официалните назначения в Надзорния съвет по въпросите на неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи (Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) и с липсата на допълнителна информация относно механизма на работа на омбудсмана и на допълнително разсекретяване на процедурните правила, в частност относно начина, по който омбудсманът взаимодейства с разузнавателните служби.
 
ЕКЗД посочи, че срещата с омбудсмана е била интересна и колегиална, но не е дала окончателен отговор по отношение на тези опасения, като тези въпроси ще останат на първо място в програмата по време на втория годишен преглед (предвиден за октомври 2018 г.). Освен това, комитетът призовава за предоставянето на допълнителни доказателства от органите на САЩ, за да бъдат разсеяни тези опасения. Накрая, ЕКЗД констатира, че същите опасения ще бъдат разгледани от Съда на Европейския съюз по дела, които вече са висящи и по които ЕКЗД предлага да предостави становището си, ако бъде поканен от Съда на ЕС.