Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov – drugo plenarno zasedanje: ICANN, PSD2, zasebnostni ščit

Generic press release pictures
Thursday, 5 July, 2018
EDPB

Bruselj, 5. julija 2018 – Evropski organi za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov (EOVP), so se 4. in 5. julija zbrali na drugem plenarnem zasedanju EOVP, na katerem so obravnavali številne teme.
 
Postopki sodelovanja in skladnosti – trenutno stanje
EOVP je razpravljal o mehanizmih za skladnost in sodelovanje, izmenjavi izkušenj o delovanju mehanizma „vse na enem mestu“, delovanju informacijskega sistema za notranji trg (IMI), ki se uporablja kot informacijska platforma za izmenjavo o čezmejnih vprašanjih, izzivih, s katerimi se srečujejo organi, in vrstah vprašanj, prejetih po 25. maju. Večina organov za varstvo podatkov je poročala o znatnem povečanju prejetih pritožb. Prvi primeri so bili sproženi v okviru sistema IMI 25. maja. Trenutno se v okviru sistema IMI obravnava okoli 30 čezmejnih pritožb. Predsednica EOVP Andrea Jelinek je dejala: „Kljub velikemu povečanju števila primerov v zadnjem mesecu člani EOVP poročajo, da je delovna obremenitev trenutno obvladljiva, predvsem zaradi temeljite priprave Delovne skupine iz člena 29 v zadnjih dveh letih. SUVP v primeru pritožbe ne omogoča rešitve čez noč, vendar pa smo prepričani, da so podrobno predpisani postopki sodelovanja v okviru mehanizma za skladnost robustni in učinkoviti.“
 
ICANN
EOVP je v imenu svoje predsednice napisal dopis, naslovljen na Organizacijo za dodeljevanje spletnih imen in številk (ICANN), ki zagotavlja smernice, na podlagi katerih bi lahko razvila s SUVP skladen model za dostop do osebnih podatkov, obdelanih v okviru WHOIS.
Dopis obravnava vprašanja o opredelitvi namena, zbiranju „polnih podatkov WHOIS“, registraciji pravnih oseb, prijavi dostopa do nejavnih podatkov WHOIS, hrambi podatkov ter kodeksih ravnanja in akreditacije.
Delovna skupina iz člena 29, ki jo je nasledil EOVP, od leta 2003 organizaciji ICANN daje smernice o tem, kako uskladiti WHOIS z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov.
EOVP pričakuje, da bo ICANN razvijala in izvajala model WHOIS, ki bo zadevnim deležnikom, kot so organi kazenskega pregona, omogočil zakonito uporabo osebnih podatkov v zvezi z registracijskimi zavezanci v skladu s SUVP, ne da bi to povzročilo neomejeno objavo teh podatkov.
 
Direktiva PSD2
EOVP je v imenu svoje predsednice naslovil dopis na poslanko Evropskega parlamenta Sophie in’t Veld v zvezi z revidirano Direktivo o plačilnih storitvah (Direktiva PSD2). EOVP v svojem odgovoru Sophie in’t Veld podaja dodatne informacije v zvezi s „podatki tihih strank“ s strani tretjih ponudnikov, postopki za dajanje in preklic privolitve, regulativnimi tehničnimi standardi, sodelovanjem med bankami in Evropsko komisijo, Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in Delovno skupino iz člena 29 ter o tem, kaj je treba še storiti za odpravo vseh preostalih vrzeli v varstvu podatkov.
 
Zasebnostni ščit
Varuhinja človekovih pravic ZDA, odgovorna za obravnavo pritožb v zvezi z nacionalno varnostjo v okviru zasebnostnega ščita, veleposlanica Judith Garber, je bila povabljena na plenarno zasedanje EOVP za izmenjavo mnenj s člani odbora. EOVP se je zanimal še posebej za pomisleke, ki jih je predhodnica EOVP, to je Delovna skupina iz člena 29, naslovila na ZDA, zlasti imenovanje stalnega varuha človekovih pravic, uradna imenovanja v Nadzorni odbor za zasebnost in državljanske svoboščine (Privacy and Civil Liberties Oversight Board – PCLOB) ter pomanjkanje dodatnih informacij o mehanizmu varuha človekovih pravic in nadaljnjem preklicu stopnje tajnosti postopkovnih pravil, predvsem o tem, kako je varuh človekovih pravic povezan z obveščevalnimi službami.
 
EOVP je poudaril, da je bil sestanek z varuhinjo človekovih pravic zanimiv in kolegialen, vendar ni zagotovil prepričljivega odgovora na navedene pomisleke, in da bodo ta vprašanja še naprej v ospredju dnevnega reda v drugem letnem pregledu (predvidenem za oktober 2018). Poleg tega poziva organe ZDA k predložitvi dodatnih dokazov za odpravo teh pomislekov. EOVP nazadnje ugotavlja, da bo iste pomisleke obravnavalo Sodišče Evropske unije v zadevah, ki so že obravnavane in za katere je EOVP pripravljen prispevati svoje stališče, če bi ga k temu pozvalo Sodišče Evropske unije.