Europos duomenų apsaugos valdyba

Europos duomenų apsaugos valdyba. Antrasis plenarinis posėdis: ICANN, Antroji mokėjimo paslaugų direktyva, privatumo skydas

Generic press release pictures
Thursday, 5 July, 2018
EDPB

Briuselis, 2018 m. liepos 5 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos, priklausančios Europos duomenų apsaugos valdybai (EDAV), liepos 4–5 d. susitiko antrajame EDAV plenariniame posėdyje. Jame Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos apžvelgė įvairias temas.
 
Bendradarbiavimo ir nuoseklumo užtikrinimo procedūros. Dabartinė padėtis
EDAV aptarė nuoseklumo užtikrinimo ir bendradarbiavimo mechanizmus, dalijosi vieno langelio sistemos bei Vidaus rinkos informacinės sistemos, veikianti kaip IT platforma, kurioje dalijamasi informacija apie tarpvalstybinius klausimus, taikymo patirtimi, taip pat aptarė institucijų uždavinius ir nuo gegužės 25 d. gautus klausimus. Dauguma duomenų apsaugos priežiūros institucijų pranešė gavusios gerokai daugiau skundų. Pirmosios skundų nagrinėjimo procedūros Vidaus rinkos informacinėje sistemoje pradėtos gegužės 25 d. Šiuo metu minėtoje sistemoje nagrinėjama maždaug 30 tarpvalstybinių skundų. EDAV pirmininkė Andrea Jelinek sakė: „Nors pastarąjį mėnesį bylų gerokai padaugėjo, EDAV nariai praneša, kad šiuo metu darbo krūvis įveikiamas, daugiausia dėl per pastaruosius dvejus metus 29 straipsnio darbo grupės atlikto išsamaus parengiamojo darbo. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) skundo atveju neužtikrina greito sprendimo, tačiau esame tikri, kad procedūrų aprašai, kuriuose išsamiai išdėstyta, kaip institucijos bendradarbiauja pagal nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, yra patikimi ir veiksmingi.“
 
ICANN
EDAV savo pirmininkės vardu priėmė raštą Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijai (ICANN), kuriame pateikė gaires, kad ICANN galėtų užtikrinti BDAR reikalavimus atitinkantį susipažinimo su asmens duomenimis, tvarkomais bazėje WHOIS, modelį.
Rašte nagrinėjami tikslo nustatymo, visų WHOIS duomenų rinkimo, juridinių asmenų registravimo, prieigos prie neviešųjų WHOIS duomenų registravimo, duomenų saugojimo ir elgesio kodeksų bei akreditavimo klausimai.
EDAV pirmtakė, 29 straipsnio darbo grupė, nuo 2003 m. ICANN teikė gaires, kaip užtikrinti, kad WHOIS atitiktų Europos duomenų apsaugos teisės aktus.
EDAV tikisi, kad ICANN parengs ir įgyvendins tokį WHOIS modelį, pagal kurį atitinkami suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, galės teisėtai naudotis registruotų naudotojų asmens duomenimis, laikydamiesi BDAR nuostatų, ir šie duomenys nebus skelbiami neribotai.
 
Antroji mokėjimo paslaugų direktyva
EDAV savo pirmininkės vardu priėmė raštą EP narei Sophie in’t Veld dėl peržiūrėtos Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos. Atsakyme Sophie in’t Veld EDAV pateikė daugiau informacijos apie vadinamuosius tylinčiųjų šalių duomenis (angl. „silent party data“), pateikiamus duomenų teikėjų, kurie yra trečiosios šalys, sutikimo išreiškimo arba atšaukimo procedūras, techninius reguliavimo standartus, bankų ir Europos Komisijos, EDAV bei 29 straipsnio darbo grupės bendradarbiavimą, taip pat apie tai, ką dar reikia padaryti, kad būtų pašalintos likusios duomenų apsaugos spragos.
 
Privatumo skydas
JAV ombudsmenė, atsakinga už nacionalinių saugumo skundų nagrinėjimą pagal privatumo skydo sistemą, ambasadorė Judith Garber buvo pakviesta į EDAV plenarinį posėdį, kad pasidalytų nuomonėmis su valdybos nariais. EDAV domino susirūpinimą keliantys klausimai, kuriuos JAV pateikė jos pirmtakė 29 straipsnio darbo grupė, dėl nuolatinio ombudsmeno skyrimo, oficialaus Privatumo ir pilietinių laisvių priežiūros valdybos narių skyrimo, papildomos informacijos apie ombudsmeno mechanizmą nebuvimo ir informacijos apie procedūrines taisykles išslaptinimo, visų pirma dėl ombudsmeno bendravimo su žvalgybos tarnybomis.
 
EDAV pažymėjo, kad susitikimas su ombudsmene buvo įdomus ir kolegialus, tačiau galutinių atsakymų į minėtus susirūpinimą keliančius klausimus negauta ir šiems klausimams bus teikiama pirmenybė Antrosios metinės peržiūros (planuojamos 2018 m. spalio mėn.) darbotvarkėje. Be to, EDAV ragina JAV valdžios institucijas pateikti papildomų įrodymų, kad būtų galima išspręsti minėtus klausimus. Galiausiai EDAV pažymi, kad Europos Teisingumo Teismas tuos pačius klausimus spręs jau nagrinėjamose bylose. EDAV siūlo pateikti savo nuomonę šiose bylose, jei to paprašytų Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.