Europees Comité voor gegevensbescherming

EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING – Tweede plenaire vergadering ICANN, PSD2, privacyschild

Generic press release pictures
Thursday, 5 July, 2018
EDPB

Brussel, 5 juli 2018 – De Europese gegevensbeschermingsautoriteiten, die verenigd zijn in het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), zijn op 4 en 5 juli bijeengekomen voor de tweede plenaire vergadering van het EDPB. Op deze vergadering hebben de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten een breed scala van onderwerpen besproken.
 
Procedures voor samenwerking en consistentie – stand van zaken
Het EDPB heeft de procedures voor samenwerking en coherentie besproken, ervaringen uitgewisseld over de werking van het één-loketmechanisme, de werking van het Informatiesysteem interne markt (IMI, een IT-platform voor de uitwisseling van grensoverschrijdende kwesties), de uitdagingen waarmee de autoriteiten te maken hebben en het soort vragen dat zij sinds 25 mei ontvangen. De meeste gegevensbeschermingsautoriteiten meldden een aanzienlijke toename van het aantal klachten. De eerste zaken zijn op 25 mei ingevoerd in het IMI. Momenteel worden ongeveer 30 grensoverschrijdende klachten in het IMI onderzocht. Voorzitter van het EDPB Andrea Jelinek zei: “Hoewel het aantal klachten de laatste maand sterk is gestegen, geven de leden van het EDBP aan dat de werklast momenteel beheersbaar is – grotendeels dankzij de grondige voorbereiding van de WP29 gedurende de afgelopen twee jaar.  De AVG biedt geen kant-en-klare oplossing bij klachten, maar we zijn ervan overtuigd dat de procedures inzake de samenwerking tussen de autoriteiten in het kader van het coherentiemechanisme solide en doelmatig zijn.”
 
ICANN
Het EDPB heeft namens haar voorzitter een brief aan de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) goedgekeurd, met daarin richtsnoeren die het ICANN in staat moet stellen een AVG-conform model voor toegang te ontwikkelen voor de persoonsgegevens die in het kader van WHOIS werden verwerkt
De brief behandelt zaken als doelbepaling, de verzameling van “volledige WHOIS-gegevens”, de registratie van rechtspersonen, het in logbestanden registreren van toegang tot niet-openbare WHOIS-gegevens, gegevensbewaring, gedragscodes en accreditatie.
De voorganger van het EDPB, de WP29, heeft ICANN sinds 2003 richtsnoeren aangeboden om WHOIS in overeenstemming te brengen met de Europese gegevensbeschermingswetgeving.
Het EDPB verwacht dat ICANN een WHOIS-model ontwikkelt en implementeert dat het voor relevante belanghebbenden, zoals rechtshandhavers, mogelijk maakt legaal gebruik te maken van persoonsgegevens van geregistreerden, conform de AVG, zonder dat dit met een onbeperkte publicatie van deze gegevens gepaard gaat.
 
PSD2 (richtlijn)
Het EDPB heeft namens haar voorzitter een brief aan EP lid Sophie in’t Veld goedgekeurd, over de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2-richtlijn). In haar antwoord aan Sophie in’t Veld geeft het EDPB toelichting bij “silent party data” van derde dienstverleners, de procedures inzake het verlenen en intrekken van toestemming, de technische regelgevingsnormen, de samenwerking tussen banken en de Europese Commissie, EDPS en WP29 en wat er nog moet worden gedaan om de resterende leemten op het gebied van gegevensbescherming op te vullen.
 
Privacyschild
Ambassadeur Judith Garber, die als ombudsvrouw van de VS verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten inzake de nationale veiligheid krachtens het privacyschild, was uitgenodigd voor de plenaire vergadering van het EDPB voor een gedachtewisseling met de leden van de raad van bestuur. Het EDPB was met name geïnteresseerd in de bezorgdheden die haar voorganger, deWP29, had aangekaart bij de VS, met name de benoeming van een permanente Ombudsperson, formele benoemingen in het Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) en het gebrek aan aanvullende informatie over het mechanisme van de Ombudsperson en verdere derubricering van de procedureregels, met name inzake de interactie van de Ombudsperson en de inlichtingendiensten.

Het EDPB wees erop dat de vergadering met de ombudsvrouw interessant en collegiaal was, maar geen afdoende antwoord op deze bezorgdheden opleverde en dat deze kwesties bovenaan de agenda blijven staan tijdens de tweede jaarlijkse evaluatie (gepland voor oktober 2018). Bovendien vroeg het EDPB de autoriteiten van de VS om aanvullende bewijzen te verstrekken om deze bezorgdheden weg te nemen. Ten slotte merkt het EDPB op dat het Europees Hof van Justitie zich over zelfde bezorgdheden zal buigen in zaken die al hangende zijn. De EDPB biedt aan haar standpunt hierover kenbaar te maken, als het Europees Hof van Justitie hierom verzoekt.