Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas otrā plenārsēde – ICANN, Otrā maksājumu pakalpojumu direktīva (PSD2), privātuma vairogs

Generic press release pictures
Thursday, 5 July, 2018
EDPB

Briselē, 2018.gada 5.jūlijā. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā (EDAK) sapulcējušās Eiropas datu aizsardzības iestādes 4. un 5.jūlijā tikās EDAK otrajā plenārsēdē. Šajā sanāksmē Eiropas datu aizsardzības iestādes izskatīja plašu tematu klāstu.
 
Sadarbība un konsekvences nodrošināšanas procedūras – pašreizējais stāvoklis
EDAK apsprieda konsekvences nodrošināšanas un sadarbības mehānismus, apmainoties ar pieredzi par vienas pieturas aģentūras mehānisma darbību un Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IT platforma informācijas apmaiņai par pārrobežu jautājumiem; IMI) veikumu, par problēmām, ar ko saskaras iestādes, kā arī par jautājumu veidiem, kas saņemti no 25.maija. Vairums datu aizsardzības iestāžu ziņoja par saņemto sūdzību būtisku pieaugumu. IMI sistēmā pirmās lietas tika uzsāktas 25.maijā un pašlaik IMI ietvaros tiek izmeklētas aptuveni 30 pārrobežu sūdzības. EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelinek informēja, ka: „Neskatoties uz lieto skaita straujo pieaugumu pagājušajā mēnesī, EDAK dalībnieki ziņo, ka pašreizējais darba apjoms ir padarāms, pateicoties rūpīgajam gatavošanās darbam, ko pēdējos divos gados bija veikusi 29.panta darba grupa (WP29). Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) nepiedāvā ātru risinājumu sūdzības gadījumā, taču esam pārliecināti, ka procedūras, kurās sīki izklāstīts veids, kādā iestādes sadarbojas konsekvences nodrošināšanas mehānisma ietvaros, ir stabilas un efektīvas.”
 
ICANN
EDAK priekšsēdētājas vārdā tika sagatavota vēstule, kas ir adresēta Interneta korporācijai, ar piešķirto nosaukumu un numuru (ICANN), ar ko tiek sniegti norādījumi, kas ļautu ICANN izstrādāt GDPR atbilstīgu modeli piekļuvei personas datiem, ko apstrādā WHOIS interneta protokola kontekstā.
Vēstulē izskatīti jautājumi saistībā ar nolūka specifikāciju, „pilnu WHOIS datu” vākšanu, juridisko personu reģistrāciju, reģistra ierakstiem par piekļuvi nepubliskiem WHOIS datiem, datu glabāšanu, rīcības kodeksiem un akreditāciju.
EDAK priekštece – 29. panta darba grupa – kopš 2003.gada jau ir sniegusi norādes ICANN par to, kā panākt WHOIS protokola atbilstību Eiropas datu aizsardzības tiesībām.
EDAK sagaida, ka ICANN izstrādās un īstenos WHOIS modeli, kas ieinteresētajām personām nodrošinās likumīgu lietojumu, piemēram, reģistrētāju personas datu tiesībaizsardzību saskaņā ar VDAR, izvairoties no minēto datu neierobežotas publiskošanas.
 
Otrā maksājumu pakalpojumu direktīva (PSD2)
EDAK priekšsēdētājas vārdā EDAK sagatavoja Eiropas Parlamenta deputātei Sophie in’t Veld adresētu vēstuli par pārskatīto maksājumu pakalpojumu direktīvu (PSD2). EDAK Sophie in’t Veld adresētajā atbildē sniegta informācija par „klusējošās puses datiem”, kurus vāc pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās personas, par procedūrām saistībā ar piekrišanas sniegšanu un atsaukšanu, par regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, par sadarbību starp bankām un Eiropas Komisiju, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU) un 29. panta darba grupu, kā arī par to, kas vēl darāms, lai novērstu visus atlikušos datu aizsardzības trūkumus.
 
Privātuma vairogs
Lai mainītos ar viedokļiem kolēģijas locekļu starpā, uz EDAK plenārsēdi bija uzaicināta vēstniece Džūdita Gārbere (Judith Garber) – ASV ombuds, kas atbild par valsts drošību skarošu sūdzību izskatīšanu privātuma vairoga ietvaros. Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju īpaši interesēja bažas raisošie jautājumi, kurus EDAK priekštece – 29. panta darba grupa – bija adresējusi ASV, it īpaši pastāvīga ombuda iecelšana, Privātuma un pilsonisko brīvību pārraudzības padomes (PCLOB) locekļu oficiāla iecelšana, kā arī papildu informācijas trūkums par ombuda mehānismu un turpmāka procedūras noteikumu deklasifikācija, jo īpaši attiecībā uz to, kā ombuds sadarbojas ar izlūkošanas dienestiem.
 
EDAK uzsvēra, ka tikšanās ar ombudu bijusi interesanta un koleģiāla, taču tās laikā netika sniegta skaidra atbilde uz šiem jautājumiem, un šie temati paliks dienas kārtības augšgalā arī otrajā ikgadējā pārskatīšanā (kas paredzēta 2018. gada oktobrī). Turklāt EDAK aicināja ASV iestādes sniegt papildu pierādījumus, lai risinātu šos jautājumus. Visbeidzot, EDAK norāda, ka Eiropas Savienības Tiesa izskatīs šos pašus jautājumus lietās, kuras jau atrodas tiesvedībā un attiecībā uz kurām EDAK piedāvā izteikt savu viedokli, ja Tiesa izteiks šādu aicinājumu.