Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Opinion (Art. 70)

Used for publications in “About EDPB > The Board > Agenda"

Filters

Atzinums 3/2019 attiecībā uz jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starp Klīnisko pārbaužu regulu (KPR) un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) (70. panta 1. punkta b) apakšpunktu)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Atzinums3/2019 attiecībā uz jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starpKlīnisko pārbaužu regulu (KPR) un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) (70.panta 1.punkta b) apakšpunktu)  151.35 KB

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Atzinums 28/2018 attiecībā uz Eiropas Komisijas projektu īstenošanas lēmumam par pietiekamu personas datu aizsardzību Japānā  1.42 MB

Opinion 23/2018 on Commission proposals on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters (Art. 70.1.b)

26 September 2018
Atzinums 23/2018 par Komisijas priekšlikumu “Par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās” (70. panta 1. punkta b) apakšpunkts)  213.94 KB