ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 8/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America