Γνώμη αριθ. 12/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ

25 May 2020
Γνώμη αριθ. 12/2020 177.32 KB
Members:
Topics: