ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 12/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Finland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR