Γνώμη αριθ. 12/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ