ELi andmekaitseasutused võtavad vastu ühisarvamuse rohelise digitõendi ettepanekute kohta

6 April 2021 EDPB

Brüssel, 6. aprill – Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor võtsid vastu ühisarvamuse rohelise digitõendi ettepanekute kohta. Rohelise digitõendi eesmärk on hõlbustada vaba liikumise õiguse kasutamist ELis COVID-19 pandeemia ajal, luues ühise raamistiku koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimist, testi tegemist ja haigusest paranemist kinnitavate tõendite väljaandmiseks, kontrollimiseks ja aktsepteerimiseks.

Käesoleva ühisarvamusega kutsuvad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor kaasseadusandjaid üles tagama, et roheline digitõend oleks täielikult kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega. Kõigi ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide andmekaitsevolinikud rõhutavad vajadust leevendada ELi kodanike ja elanike põhiõigusi ohustavaid riske, mis võivad tuleneda rohelise digitõendi väljastamisest ning selle võimalikust tahtmatust muudel eesmärkidel kasutamisest. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor rõhutavad, et rohelise digitõendi kasutamine ei tohi mingil juhul põhjustada üksikisikute otsest ega kaudset diskrimineerimist ning peab olema täielikult kooskõlas vajalikkuse, proportsionaalsuse ja tõhususe aluspõhimõtetega. Võttes arvesse ettepanekus esitatud meetmete laadi, leiavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor, et rohelise digitõendi kasutuselevõtuga peaks kaasnema terviklik õigusraamistik.

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja Andrea Jelinek sõnas: „Roheline digitõend, mida aktsepteeritakse kõigis liikmesriikides, võib olla oluline samm reisimise taasalustamisel kogu ELis. Kõik liikmesriigi või ELi tasandil vastu võetud meetmed, mis hõlmavad isikuandmete töötlemist, peavad järgima tõhususe, vajalikkuse ja proportsionaalsuse üldpõhimõtteid. Seetõttu soovitavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor, et selleks, et liikmesriigid saaksid rohelist digitõendit edaspidi kasutada, peab seal olema kehtestatud asjakohane õiguslik alus ning kasutusele võetud kõik vajalikud kaitsemeetmed.“

Euroopa andmekaitseinspektor Wojciech Wiewiórowski ütles: „Tuleb teha selgeks, et ettepanek ei võimalda ega tohi viia isikuandmete mis tahes keskse andmebaasi loomiseni ELi tasandil. Lisaks tuleb tagada, et isikuandmeid ei töödelda kauem, kui on rangelt vajalik, ning et pärast pandeemia lõppemist ei ole nendele andmetele juurdepääs ja nende kasutamine lubatud. Olen alati rõhutanud, et COVID-19 vastases võitluses võetud meetmed on ajutised ning meie kohus on tagada, et need ei jääks kasutusse pärast kriisi.“

Praeguses COVID-19 pandeemia põhjustatud hädaolukorras rõhutavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor, et järgida tuleb tõhususe, vajalikkuse, proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor kordavad, et käesoleva dokumendi kirjutamise ajal näib olevat vähe teaduslikke tõendeid selle kohta, kas COVID-19 vaktsiini saamine (või COVID-19st tervenemine) annab immuunsuse, ning samuti selle kohta, kui kaua selline immuunsus võib kesta. Kuid teaduslikke tõendeid lisandub iga päevaga.

Lisaks on endiselt mitmeid ebaselgeid faktoreid selles osas, kui tõhus on vaktsineerimine nakkuse leviku vähendamisel. Ettepanekus tuleks sätestada selged ja täpsed eeskirjad, mis reguleerivad rohelise digitõendi kohaldamisala ja kohaldamist, ning kehtestada asjakohased kaitsemeetmed. See võimaldab anda isikutele, kelle isikuandmeid see mõjutab, piisavad tagatised, et nad on võimaliku diskrimineerimise eest tõhusalt kaitstud.

Ettepanekus tuleb sõnaselgelt sätestada, et ELi liikmesriigid ei tohi pärast pandeemia lõppu üksikisikute andmetele juurde pääseda ega neid kasutada. Samal ajal rõhutavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor, et kavandatava määruse kohaldamine peab rangelt piirduma praeguse COVID-19 kriisiga.

Ühisarvamus sisaldab konkreetseid soovitusi täiendavate selgituste andmiseks ettepanekus käsitletavate andmeliikide, andmete säilitamise, läbipaistvuskohustuste ning isikuandmete töötlemise eest vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate kindlakstegemise kohta.

 

Märkus toimetajatele: Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastuvõetud dokumendid tehakse pärast õigus- ja keeletoimetamist ning vormistamist kättesaadavaks Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.

EDPB_Press Release_statement_2021_03