Orgány EU pro ochranu údajů přijaly společné stanovisko k návrhům týkajícím se digitálního zeleného certifikátu

6 April 2021

Brusel 6. dubna – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) a Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) přijali společné stanovisko k návrhům zabývajícím se digitálním zeleným certifikátem. Účelem digitálního zeleného certifikátu je vytvořit společný rámec pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních covidových certifikátů o očkování, o testu a o uzdravení, a usnadnit tak výkon práva na volný pohyb v rámci EU během pandemie COVID-19.

EDPB a EIOÚ tímto společným stanoviskem vyzývají normotvorné orgány, aby zajistily plný soulad digitálního zeleného certifikátu s právními předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů. Komisaři pro ochranu údajů ze všech zemí EU a Evropského hospodářského prostoru upozorňují na to, že je nutné zmírnit rizika narušení základních práv občanů a obyvatel EU, která mohou vyplynout z vydání digitálního zeleného certifikátu, včetně jeho možných neúmyslných sekundárních použití. EDPB a EIOÚ zdůrazňují, že použití digitálního zeleného certifikátu by v žádném případě nemělo vést k přímé nebo nepřímé diskriminaci jednotlivců a že certifikát musí být plně v souladu se základními zásadami nezbytnosti, přiměřenosti a účinnosti. S ohledem na povahu opatření vymezených v návrhu se EDPB a EIOÚ domnívají, že by měl být současně se zavedením digitálního zeleného certifikátu vytvořen komplexní právní rámec.

Předsedkyně EDPB Andrea Jelineková uvedla: „Digitální zelený certifikát akceptovaný ve všech členských státech může být významným krokem k tomu, aby se znovu začalo cestovat po celé EU. Veškerá opatření přijatá na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU, která obnášejí zpracování osobních údajů, musí respektovat obecné zásady účinnosti, nezbytnosti a přiměřenosti. EDPB a EIOÚ proto doporučují, aby jakékoli další používání digitálního zeleného certifikátu členskými státy mělo v těchto státech odpovídající právní základ a aby byla zavedena všechna nezbytná ochranná opatření.“

Evropský inspektor ochrany údajů Wojciech Wiewiórowski doplnil: „Je třeba jasně říct, že tento návrh neumožňuje a ani nesmí vést k vytvoření jakékoli centrální databáze osobních údajů na úrovni EU. Navíc je třeba zajistit, aby osobní údaje nebyly zpracovávány déle, než je nezbytně nutné, a aby přístup k těmto údajům a jejich využívání nebyly povoleny po skončení pandemie. Vždy jsem zdůrazňoval, že opatření přijatá v boji proti COVID-19 jsou dočasná, a je naší povinností zajistit, aby tato opatření po skončení krize nezůstala v platnosti.“

EDPB a EIOÚ trvají na tom, aby byly v současné mimořádné situaci způsobené pandemií COVID-19 dodržovány zásady účinnosti, nezbytnosti, přiměřenosti a nediskriminace. EDPB a EIOÚ opakují, že v době vzniku tohoto stanoviska neexistuje mnoho vědeckých důkazů o tom, zda očkování proti COVID-19 (nebo uzdravení se z tohoto onemocnění) zaručuje imunitu, potažmo jak dlouho může tato imunita trvat. Vědeckých důkazů však každým dnem přibývá.

Neznámou navíc zůstává také řada faktorů týkajících se účinnosti očkování, pokud jde o omezení přenosu. Návrh by měl definovat jasná a přesná pravidla, jimiž se bude řídit působnost a uplatňování digitálního zeleného certifikátu, a měl by zavést vhodná ochranná opatření. Díky tomu získají jednotlivci, jejichž osobní údaje budou dotčeny, dostatečné záruky, že budou účinně chráněni před rizikem možné diskriminace.

Návrh musí výslovně uvádět, že po skončení pandemie nebude členským státům EU povolen přístup k údajům jednotlivců, ani následné využití těchto údajů. EDPB a EIOÚ zároveň zdůrazňují, že uplatňování navrhovaného nařízení musí být striktně omezeno na současnou krizi COVID-19.

Společné stanovisko obsahuje konkrétní doporučení ohledně kategorií údajů, kterých se návrh týká, uchovávání údajů, povinností týkajících se transparentnosti a také ohledně identifikace správců a zpracovatelů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Poznámka pro redaktory: Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že po ukončení kontrol budou tyto dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách sboru.

EDPB_Press Release_statement_2021_03