Orgány EÚ pre ochranu osobných údajov prijali spoločné stanovisko k návrhom týkajúcim sa digitálnych zelených osvedčení

6 April 2021 EDPB

V Bruseli 6. apríla – Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) prijali spoločné stanovisko k návrhom digitálneho zeleného osvedčenia. Cieľom digitálneho zeleného osvedčenia je vytvoriť spoločný rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a o prekonaní ochorenia COVID-19, a tým uľahčiť uplatňovanie práva na voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19.

EDPB a EDPS týmto spoločným stanoviskom vyzývajú spoluzákonodarcov, aby zabezpečili plný súlad digitálneho zeleného osvedčenia s právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany osobných údajov. Komisári pre ochranu údajov zo všetkých krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru upozorňujú na to, že je nutné zmierniť riziká porušení základných práv občanov a obyvateľov EÚ, ktoré môžu vyplynúť z vydania digitálneho zeleného osvedčenia vrátane jeho možného neúmyselného druhotného použitia. EDPB a EDPS zdôrazňujú, že použitie digitálneho zeleného certifikátu nesmie v žiadnom prípade viesť k priamej alebo nepriamej diskriminácii jednotlivcov a musí byť plne v súlade so základnými zásadami nevyhnutnosti, proporcionality a účinnosti. Vzhľadom na povahu opatrení vymedzených v návrhu sa EDPB a EDPS domnievajú, že súčasne so zavedením digitálneho zeleného osvedčenia by mal byť vytvorený komplexný právny rámec.

Andrea Jelinek, predsedníčka EDPB, v tejto súvislosti uviedla: „Digitálne zelené osvedčenie, akceptované vo všetkých členských štátoch, môže byť významným krokom k tomu, aby sa znovu začalo cestovať po celej EÚ. Každé opatrenie prijaté na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ, ktoré zahŕňa spracúvanie osobných údajov, musí rešpektovať všeobecné zásady účinnosti, nevyhnutnosti a proporcionality. EDPB a EDPS preto odporúčajú, aby každé ďalšie používanie digitálneho zeleného osvedčenia členskými štátmi malo v týchto štátoch náležitý právny základ a aby boli zavedené všetky nevyhnutné ochranné opatrenia.“

Wojciech Wiewiórowski, EDPS, k tomu dodal: Treba objasniť, že tento návrh neumožňuje vytvorenie žiadnej centrálnej databázy osobných údajov na úrovni EÚ a ani k nemu nesmie viesť. Okrem toho sa musí zabezpečiť, aby sa osobné údaje nespracúvali dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné, a aby prístup k týmto údajom a ich používanie nebolo povolené po skončení pandémie. Vždy som zdôrazňoval, že opatrenia prijaté v boji proti pandémii COVID-19 sú dočasné a je našou povinnosťou zabezpečiť, aby po skončení krízy tieto opatrenia nezostali v platnosti.“

EDPB a EDPS trvajú na tom, aby sa v súčasnej mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 dodržiavali zásady účinnosti, nevyhnutnosti, proporcionality a nediskriminácie. EDPB a EDPS opakujú, že v čase vzniku tohto stanoviska neexistuje veľa vedeckých dôkazov o tom, či očkovanie proti ochoreniu COVID-19 (alebo zotavenie sa z tohto ochorenia) zaručuje imunitu, ani o prípadnej dĺžke trvania takejto imunity. Vedecké dôkazy však každým dňom pribúdajú.

Navyše neznámou naďalej zostávajú viaceré ďalšie faktory týkajúce sa účinnosti očkovania na zníženie prenosu. V návrhu by sa mali stanoviť jasné a presné pravidlá upravujúce rozsah pôsobnosti a uplatňovanie digitálneho zeleného osvedčenia a mali by byť zavedené vhodné ochranné opatrenia. Vďaka tomu získajú jednotlivci, ktorých osobné údaje sú dotknuté, dostatočné záruky, že budú účinne chránení pred rizikom možnej diskriminácie.

V návrhu sa musí výslovne uviesť, že po skončení pandémie nebude členským štátom povolený prístup k údajom jednotlivcov, ani následné používanie týchto údajov. EDPB a EDPS zároveň zdôrazňujú, že uplatňovanie navrhovaného nariadenia sa musí prísne obmedziť na súčasnú krízu spôsobenú ochorením COVID-19.

Spoločné stanovisko obsahuje konkrétne odporúčania týkajúce sa kategórií údajov, ktorých sa návrh týka, uchovávania údajov, povinností, pokiaľ ide o transparentnosť, ako aj identifikácie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov spracúvania osobných údajov.

 

Poznámka pre redaktorov: Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnou právnou a jazykovou kontrolou a kontrolou formátovania a na webovom sídle EDPB budú sprístupnené až po ukončení tejto kontroly.

EDPB_Press Release_statement_2021_03