Органите на ЕС за защита на данните приемат съвместно становище относно предложенията за цифрово зелено удостоверение

6 April 2021 EDPB

Брюксел, 6 април — Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) и Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) приеха съвместно становище относно предложенията за цифрово зелено удостоверение. Цифровото зелено удостоверение има за цел да улесни упражняването на правото на свободно движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19 чрез създаване на обща рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксина, тест и преболедуване във връзка с COVID-19.

С настоящото съвместно становище ЕКЗД и ЕНОЗД приканват съзаконодателите да гарантират, че цифровото зелено удостоверение е в пълно съответствие със законодателството на ЕС за защита на личните данни. Комисарите по защита на данните от всички държави от ЕС и Европейското икономическо пространство подчертават необходимостта от смекчаване на рисковете за основните права на гражданите и пребиваващите в ЕС лица, които могат да възникнат в резултат на издаването на този сертификат, включително възможното му непредвидено вторично използване. ЕКЗД и ЕНОЗД подчертават, че използването на цифровото зелено удостоверение по никакъв начин не може да води до пряка или непряка дискриминация на физически лица и трябва да бъде в пълно съответствие с основните принципи на необходимост, пропорционалност и ефективност. Предвид естеството на мерките, съдържащи се в предложението, ЕКЗД и ЕНОЗД считат, че въвеждането на  удостоверението следва да бъде придружено от всеобхватна правна уредба.

Андреа Йелинек, председател на ЕКЗД, заяви: Цифровото зелено удостоверение, което се приема от всички държави членки, може да представлява важна стъпка напред за възобновяването на пътуванията в ЕС. Всяка мярка, приета на национално равнище или на равнището на ЕС, която включва обработване на лични данни, трябва да спазва общите принципи на ефективност, необходимост и пропорционалност. Поради това ЕКЗД и ЕНОЗД препоръчват всяко по-нататъшно използване на цифровото зелено удостоверение от държавите членки да има подходящо правно основание в правото на държавите членки и да бъдат взети всички необходими предпазни мерки.

Войчех Виевиоровски, ЕНОЗД, заяви: Трябва да се поясни, че предложението не позволява и не трябва да води до създаването на каквато и да било централна база данни с лични данни на равнището на ЕС. Освен това трябва да се гарантира, че личните данни няма да се обработват за по-дълъг период от строго необходимия и че след края на пандемията достъпът до тези данни и тяхното използване няма да бъдат позволени. Винаги съм подчертавал, че мерките, предприети в борбата с COVID-19, са временни и е наш дълг да гарантираме, че те няма да бъдат продължени след кризата.

В настоящата извънредна ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19, ЕКЗД и ЕНОЗД настояват да се спазват принципите на ефективност, необходимост, пропорционалност и недискриминация. ЕКЗД и ЕНОЗД отбелязват, че към момента на изготвяне на настоящия документ изглежда има малко научни доказателства за придобития имунитет след ваксиниране срещу COVID-19 (или след преболедуване от COVID-19) и за трайността на този имунитет. Научните доказателства обаче нарастват ежедневно.

Освен това все още има редица неизвестни фактори по отношение на ефективността на ваксинацията за намаляване на предаването. Предложението следва да съдържа ясни и точни правила, уреждащи обхвата и прилагането на цифровото зелено удостоверение, и подходящи гаранции. Това ще позволи на лицата, чиито лични данни са засегнати, да разполагат с достатъчно гаранции, че ще бъдат защитени по ефективен начин срещу риска от потенциална дискриминация.

Предложението трябва изрично да включва забрана за достъп и последващо използване на лични данни от държавите членки на ЕС, след като пандемията приключи. В същото време ЕКЗД и ЕНОЗД подчертават, че прилагането на предложения регламент трябва да бъде строго ограничено до настоящата криза, свързана с COVID-19.

Съвместното становище съдържа конкретни препоръки за допълнителни разяснения относно категориите данни, обхванати от предложението, тяхното съхранение, задълженията за прозрачност и установяването на администраторите и обработващите лични данни..

 

Бележка за редакторите: Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, подлежат на необходимите правни, езикови и свързани с оформлението проверки и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага след тяхното извършване.

EDPB_Press Release_statement_2021_03