ES datu aizsardzības iestādes pieņem kopīgu atzinumu par priekšlikumiem digitālajam zaļajam sertifikātam

6 April 2021 EDPB

Briselē, 6. aprīlī — Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) pieņēma kopīgu atzinumu par priekšlikumiem digitālajam zaļajam sertifikātam. Digitālā zaļā sertifikāta mērķis ir atvieglot tiesību brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā īstenošanu Covid-19 pandēmijas laikā, izveidojot vienotu satvaru sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai.

Ar šo kopīgo atzinumu EDAK un EDAU aicina likumdevējus nodrošināt, ka digitālais zaļais sertifikāts pilnībā atbilst ES tiesību aktiem persondatu aizsardzības jomā. Visu ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstu datu aizsardzības komisāri uzsver nepieciešamību mazināt ES pilsoņu un iedzīvotāju pamattiesību apdraudējumu, ko var radīt digitālā zaļā sertifikāta izdošana, tostarp tā iespējamais neparedzētais sekundārais lietojums. EDAK un EDAU uzsver, ka digitālā zaļā sertifikāta izmantošana nekādā veidā nedrīkst radīt personu tiešu vai netiešu diskrimināciju un tai pilnībā jāatbilst nepieciešamības, samērīguma un efektivitātes pamatprincipiem. Ņemot vērā priekšlikumā ierosināto pasākumu būtību, EDAK un EDAU uzskata, ka digitālā zaļā sertifikāta ieviešana būtu jāpapildina ar visaptverošu tiesisko regulējumu.

EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelineka sacīja: “Digitālais zaļais sertifikāts, kas tiek atzīts visās dalībvalstīs, var būt nozīmīgs solis virzībā uz ceļošanas atsākšanu visā ES. Visos valsts vai ES līmenī pieņemtajos pasākumos, kas ietver persondatu apstrādi, ir jāievēro vispārējie efektivitātes, nepieciešamības un samērīguma principi. Tādēļ EDAK un EDAU iesaka, ka jebkādai turpmākai digitālā zaļā sertifikāta izmantošanai no dalībvalstu puses jābūt atbilstošam juridiskam pamatam dalībvalstīs un ir jāievieš visi vajadzīgie aizsardzības pasākumi.”

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs Vojcehs Viviorovskis teica: “Ir skaidri jānorāda, ka priekšlikums nepieļauj un nedrīkst novest pie nekāda veida persondatu centrālas datubāzes izveides ES līmenī. Turklāt ir jānodrošina, ka persondati netiek apstrādāti ilgāk, nekā tas ir absolūti nepieciešams, un ka pēc pandēmijas beigām piekļuve šiem datiem un to izmantošana nav atļauta. Es vienmēr esmu uzsvēris, ka pasākumi, kas tiek veikti cīņā pret Covid-19, ir pagaidu pasākumi, un mūsu pienākums ir nodrošināt, ka pēc krīzes tie vairs netiek piemēroti.”

Pašreizējā ārkārtas situācijā, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, EDAK un EDAU uzstāj, lai efektivitātes, nepieciešamības, samērīguma un nediskriminācijas principi tiktu ievēroti. EDAK un EDAU atkārto, ka šā dokumenta sagatavošanas brīdī, šķiet, ir maz zinātnisku pierādījumu tam, cik lielā mērā Covid-19 vakcīna (vai Covid-19 pārslimošana) piešķir imunitāti un līdz ar to — cik ilgi šāda imunitāte var pastāvēt. Taču ik dienu tiek iegūts aizvien vairāk zinātnisko pierādījumu.

Turklāt joprojām nav zināmi vairāki faktori attiecībā uz to, cik efektīva vakcinācija ir attiecībā uz vīrusa pārneses mazināšanu. Priekšlikumā būtu jāiekļauj skaidri un precīzi noteikumi par digitālā zaļā sertifikāta darbības jomu un jāievieš atbilstoši aizsardzības pasākumi. Tas sniegs personām, kuru persondati ir skarti, pietiekamas garantijas, ka tās tiks efektīvi aizsargātas pret iespējamas diskriminācijas risku.

Priekšlikumā skaidri jānorāda, ka pēc pandēmijas beigām ES dalībvalstīm vairs nav atļauts piekļūt privātpersonu datiem un pēc tam tos izmantot. Vienlaikus EDAK un EDAU uzsver, ka ierosinātās regulas piemērošanai ir jāattiecas tikai uz pašreizējo Covid-19 krīzi.

Kopīgajā atzinumā ir iekļauti konkrēti ieteikumi papildu precizējumiem par priekšlikumā aptvertajām datu kategorijām, datu glabāšanu, pārredzamības pienākumiem un datu pārziņu un datu apstrādātāju identifikāciju saistībā ar persondatu apstrādi.

 

Piezīme redaktoriem Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsēdē pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

EDPB_Press Release_statement_2021_03