Ποιοι είμαστε

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ. 

Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Οι εποπτικές αρχές των κρατών της ΕΖΕΣ/του ΕΟΧ είναι επίσης μέλη σε ό,τι αφορά θέματα που είναι συναφή με τον ΓΚΠΔ, όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλέγονται στη θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου. Το ΕΣΠΔ συστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και -όσον αφορά θέματα συναφή με τον ΓΚΠΔ- η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις του ΕΣΠΔ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το ΕΣΠΔ επικουρείται από Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον ΕΕΠΔ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ καθορίζονται σε υπόμνημα συνεργασίας.

Προεδρία
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Πρόεδρος
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αποστολή

Στόχος του ΕΣΠΔ είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και της ευρωπαϊκής οδηγίας για την επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε τη δυνατότητα να εκδίδουμε γενικά έγγραφα καθοδήγησης προκειμένου να διευκρινίζουμε τους όρους των ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους ενδιαφερόμενους φορείς μια συνεκτική ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

Έχουμε επίσης εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του ΓΚΠΔ να εκδίδουμε δεσμευτικές αποφάσεις έναντι των εθνικών εποπτικών αρχών με σκοπό τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής.

Ενεργούμε σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις κατευθυντήριες αρχές μας.

 

Αρμοδιότητες και καθήκοντα

Έχουμε τη δυνατότητα:

 • να παρέχουμε γενική καθοδήγηση (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων αρχών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών) για την αποσαφήνιση της νομοθεσίας·
 • να παρέχουμε συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες προτάσεις νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • να εκδίδουμε πορίσματα συνεκτικότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις προστασίας δεδομένων· και
 • να προωθούμε τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

Εκδίδουμε επίσης ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές μας, η οποία δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Κατευθυντήριες αρχές

Οι κατευθυντήριες αρχές μας είναι οι εξής:

 • Ανεξαρτησία και αμεροληψία
 • Χρηστή διακυβέρνηση, ακεραιότητα και ορθή διοικητική συμπεριφορά
 • Συλλογικότητα
 • Συνεργασία
 • Διαφάνεια
 • Αποτελεσματικότητα και εκσυγχρονισμός
 • Προορατικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΣΠΔ.

Αρμοδιότητες του ΕΣΠΔ

Το ΕΣΠΔ αποτελεί ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό με νομική προσωπικότητα που συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών. Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από τους προϊσταμένους των εποπτικών αρχών και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ή τους εκπροσώπους τους. Αντί να απαντά σε συγκεκριμένα μεμονωμένα αιτήματα, το ΕΣΠΔ εκδίδει γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Στις 25 Μαΐου 2018 το ΕΣΠΔ ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_el. Το ΕΣΠΔ καταρτίζει επίσης περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_el.

Το ΕΣΠΔ δεν παρέχει μεμονωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι τα άτομα ή οι οργανισμοί που έχουν ερωτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καλούνται να συμβουλεύονται τον δικτυακό τόπο της Εποπτικής Αρχής της χώρας στην οποία εδρεύουν. (Για κράτη μέλη της ΕΕ: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_el.)