Naliehavé záväzné rozhodnutie 1/2021 na žiadosť hamburského (nemeckého ) dozorného orgánu na základe článku 66 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým sa nariaďuje prijatie kone čných opatrení v súvislosti so spolo čnosťou Facebook Ireland

Adopted on: 12 July 2021 Published on: 29 June 2022
Naliehavé záväzné rozhodnutie 1/2021 570.5 KB
Members: