ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Contribution of the EDPB to the evaluation of the GDPR under Article 97

18 February 2020
Contribution of the EDPB to the evaluation of the GDPR under Article 97  1.19 MB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: