ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 9/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America