ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 21/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Σλοβακίας

03 October 2018
Γνώμη 21/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Σλοβακίας  427.87 KB
Κράτη μέλη: