Γνώμη 20/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ