Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ