ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [άρθρο 70.1.β)]

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ τουΚανονισμού για τιςΚλινικές Δοκιμές και τουΓενικούΚανονισμού για τηνΠροστασία Δεδομένων(ΓΚΠΔ) [άρθρο 70.1.β)]  167.16 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: