Απόφαση 01/2020 σχετικά με τη διαφορά που ανέκυψε για το σχέδιο απόφασης της εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας όσον αφορά την Twitter International Company σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ

Adopted on: 9 November 2020 Published on: 06 April 2021
edpb_bindingdecision01_2020_el.pdf 517.44 KB
Members: