Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – 42. plenārsesija: iepazīstināšana ar divām jaunām SCC, kā arī EDAK pieņem paziņojumu par E-privātuma regulu

20 November 2020

Briselē, 20. novembrī. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 19. novembrī tikās savā 42. plenārsesijā. Tās laikā Eiropas Komisija iepazīstināja ar diviem jauniem līguma standartklauzulu (SCC) projektiem, un EDAK pieņēma paziņojumu par gaidāmo E-privātuma regulu.

Eiropas Komisija iepazīstināja ar diviem jauniem SCC projektiem: viena SCC ir paredzēta līgumiem starp pārziņiem un apstrādātājiem, bet otra – datu nosūtīšanai ārpus ES. Pārziņa - apstrādātāja SCC projekts ir pilnīgi jauns, un Komisija šīs SCC ir izstrādājusi saskaņā ar VDAR 28. panta 7. punktu un Regulas (ES) Nr. 2018/1725 29. panta 7. punktu. Šīm SCC būs ES mēroga ietekme, un to mērķis būs nodrošināt pilnīgu saskaņu un juridisko noteiktību visā ES attiecībā uz līgumiem starp pārziņiem un apstrādātājiem. Turklāt Komisija iepazīstināja ar vēl vienām SCC personas datu nosūtīšanai uz trešām valstīm saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta c) apakšpunktu. Šīs SCC aizstās esošās SCC attiecībā uz starptautisku pārsūtīšanu, kuras tika pieņemtas, pamatojoties uz Direktīvu 95/46, un kuras bija jāatjaunina, lai tās atbilstu VDAR prasībām, kā arī ES Tiesas spriedumam “Schrems II”, un lai labāk atspoguļotu plaši izmantotas jaunas un sarežģītākas apstrādes darbības, kurās bieži ir iesaistīti vairāki datu saņēmēji un nosūtītāji. Komisija ir lūgusi EDAK un EDAU sniegt kopīgu atzinumu par īstenošanas aktiem attiecībā uz abām SCC.

EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelinek sacīja: “Jaunās SCC attiecībā uz personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm ir ļoti gaidītas, un ir svarīgi norādīt, ka tās nav visaptverošs risinājums attiecībā uz datu pārsūtīšanu pēc “Schrems II”. Lai gan atjauninātās SCC ir svarīgs elements un ļoti nozīmīgs pavērsiens, datu nosūtītājiem joprojām būs ļoti daudz darāmā. Pakāpeniska pieeja EDAK ieteikumiem attiecībā uz papildu pasākumiem ir nepieciešama, lai nosūtīto datu aizsardzības līmenis atbilstu ES standartam par būtisku ekvivalenci. Kolēģija kopā ar EDAU tagad rūpīgi izstrādās kopīgu atzinumu par abiem SCC projektiem atbilstoši Eiropas Komisijas aicinājumam.”

Ieteikumi 1/2020 par papildu pasākumiem: Plenārsesijas laikā Kolēģijas locekļi nolēma pagarināt termiņu sabiedriskai apspriešanai no 2020. gada 30. novembra līdz 2020. gada 21. decembrim Ieteikumiem attiecībā uz pasākumiem, kas papildina pārsūtīšanas rīkus, lai nodrošinātu atbilstību ES līmenim personas datu aizsardzības jomā.

EDAK pieņēma paziņojumu par gaidāmo E-privātuma regulu un uzraudzības iestāžu un EDAK turpmāko lomu šajā kontekstā. EDAK pauda bažas par dažām jaunām ievirzēm Padomes diskusijās par gaidāmās E-privātuma regulas ieviešanu, kas varētu novest pie sadrumstalotas uzraudzības, procedūru sarežģītības un konsekvences un juridiskās noteiktības trūkuma privātpersonām un uzņēmumiem. EDAK uzsver, ka daudzi jaunās E-privātuma regulas noteikumi attiecas uz personas datu apstrādi un ka daudzi VDAR un E-privātuma regulas noteikumi ir cieši saistīti. Ja E-privātuma regulas un VDAR minēto daļu ieviešana tiktu uzticēta vienai un tai pašai iestādei, tad visefektīvākajā veidā tiktu nodrošināta abu noteikumu kopumu konsekventa interpretācija un ieviešana attiecībā uz personas datu aizsardzību.

EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelinek piebilda: “Personas datu apstrādes darbību uzraudzība saskaņā ar E-privātuma regulu būtu jāuztic tām pašām valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par VDAR ieviešanu. Tas nodrošinās augstu datu aizsardzības līmeni, garantēs līdzvērtīgus konkurences apstākļus un nodrošinās E-privātuma regulas personas datu apstrādes elementu saskaņotu interpretāciju un ieviešanu visā ES.”

EDAK arī uzsvēra, ka jaunā regula ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk.

EDAK piebilda, ka šis paziņojums neskar Kolēģijas iepriekšējās nostājas, tostarp tās 2019. gada marta un 2018. gada maija paziņojumu, un atkārtoti uzsvēra, ka gaidāmajai E-privātuma regulai nekādā gadījumā nevajadzētu pazemināt aizsardzības līmeni, ko nodrošina pašreizējā E-privātuma direktīva, un tai būtu jāpapildina VDAR, sniedzot papildu stingras garantijas attiecībā uz visu veidu elektronisko sakaru konfidencialitāti un aizsardzību.

Piezīme redaktoriem:
Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsesijā pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes, un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

EDPB_Press Release_2020_19