ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 7/2020 on the draft list of the competent supervisory authority of France regarding the processing operations exempt from the requirement of a data protection impact assessment (Article 35(5) GDPR)