ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 7/2019 on the draft list of the competent supervisory authority of Iceland regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)