Γνώμη αριθ. 18/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής των Κάτω Χωρών για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ

23 July 2020
Γνώμη αριθ. 18/2020 195.4KB
Members:
Topics: