Usmernenia 2/2020 k článku 46 ods. 2 písm. a) a článku 46 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679 o prenose osobných údajov medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi subjektmi v EHP a mimo EHP